Portal Wtorek - 28 wrzesnia 2021 Libuszy, Wacławy, Wacława     "Na upływ czasu narzekają najpierw ci, którzy czynią z niego najgorszy użytek" - Jean de la Bruyere
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60.000 Euro "Dostawa bonów towarowych dla pracowników GZOiS i placówek oświatowych"Powrót

Nr GZOiS/ZP/PN/3/2006 Suszec dnia 19.10.2006r.OGŁOSZENIE O PRZETARGU
NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI
SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO

Dyrektor Gminnego Zespłu Oświaty i Sportu w Suszcu przy ul. Wyzwolenia 2, zgodnie z art. 40 ust.1 Ustawy prawo zamówień publicznych (Tj. Dz.U. 2004r., nr 19,poz. 177 z 2004r. ze zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Dostawa bonów towarowych dla pracowników GZO i S i placówek oświatowych”
(Nr CPV – 52000000-9)

1) Nazwa i adres zamawiającego: Gminny Zespół Oświaty i Sportu w Suszcu
ul. Wyzwolenia 2,
tel. (032) 212-42-77; 032/212-44-36 e- mail: kierownik@gzo.suszec.pl

2) Adres strony internetowej na której zostało umieszczone ogłoszenie
www.gzo.suszec.pl

3) Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
4) Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać
w siedzibie zamawiającego, w godzinach od 7.00 do 14.30. od poniedziałku do piątku
Koszt formularza 10,- zł.

5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych .
6) Wymagany termin realizacji zamówienia: w ciągu 7 dni od podpisania umowy.
7) W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
- spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- spełniają wymogi określone w art. 22 ust.1 Ustawy prawo zamówień publicznych,
- nie podlegają wykluczeniu z art. 24 Ustawy prawo zamówień publicznych.
8) Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków na podstawie dokumentów określonych w pkt.7 i w pkt.16. SIWZ. Ocena ta zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”.

9) Kryterium oceny ofert:
cena - 10 %.
ilość punktów sprzedaży - 60%
termin realizacji wykupu bonów - 30%

10) Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
12) Miejsce i termin składania ofert;
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj.
Gminny Zespół Oświaty i Sportu w Suszcu ul. Wyzwolenia 2
Termin składania ofert - do 02 listopad 2006r. do godz. 9°°
13) Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba zamawiającego dniu 02.11.2006r. godz. 9°°
14 ) Termin związania ofertą: 30 dni od daty złożenia oferty.
15 ) Nie przewiduje się zawarcia umów ramowych.
- wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
16) Nie przewiduje się dynamicznego systemu zakupów.
17) Nie przewiduje się podania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej.
18) Uprawnieni do kontaktów z oferentami:
- mgr Zbigniew Łoza – Dyrektor GZOiS w Suszcu, tel. (032) 2124277
- Kazimierz Spyra – Inspektor GZOiS w Suszcu, tel. (032) 2124436
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl