Portal Czwartek - 1 grudnia 2022 Blanki, Edmunda, Eligiusza     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Odwodnienie pasów dróg gminnych na odcinku: przepust w drodze krajowej nr 75 do potoku Bukowiec przy drodze gminnej Nawojowa – Popardowa Wyżna.Powrót

nazwa zamówienia:
Odwodnienie pasów dróg gminnych na odcinku: przepust w drodze krajowej nr 75 do potoku Bukowiec przy drodze gminnej Nawojowa – Popardowa Wyżna.


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Na podstawie art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) /t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163/ Wójt Gminy Nawojowa informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Odwodnienie pasów dróg gminnych na odcinku: przepust w drodze krajowej nr 75 do potoku Bukowiec przy drodze gminnej Nawojowa – Popardowa Wyżna” w dniu 14 listopada 2006 r. udzielił zamówienia Przedsiębiorstwu Budownictwa Wodnego i Ochrony Środowiska EKO-WOD S.A. z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Śniadeckich 14.

Uzasadnienie:
Wykonawca złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu, która otrzymała maksymalna liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium (100 pkt) i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) /t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163/ Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu przetargowym wybrał do realizacji zamówienia ofertę nr 1 złożoną przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego i Ochrony Środowiska EKO-WOD S.A. z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Śniadeckich 14.


Uzasadnienie:

Oferta złożona przez w/w Oferenta otrzymała maksymalna liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium (100 pkt) i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Nawojowa - Wójt Gminy
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
Strona WWW: www.wrotamalopolski.pl
E-mail:wojt@nawojowa.sacz.pl

Godziny urzędowania: w poniedziałek od godz. 08:00 do 16:00
od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 16:30

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony poniżej 60 000 Euro

3) Informacja o uzyskaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można:
- pobrać ze strony internetowej: www.nawojowa.sacz.pl
- odebrać osobiście – w siedzibie Zamawiającego pokój nr 48
- na wniosek wysyłana za zaliczeniem pocztowym.

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest odwodnienie pasów dróg gminnych na odcinku: przepust w drodze krajowej nr 75 do potoku Bukowiec przy drodze gminnej Nawojowa – Popardowa Wyżna.
Roboty budowlane polegać będą na wykonaniu:
1. rowu otwartego (od drogi dojazdowej z drogi krajowej nr 75 do gospodarstwa Pana Ryby – do potoku Bukowiec) o długości 451 mb i jego ubezpieczeniu typowymi prefabrykowanymi korytami betonowymi o wymiarach 52x28x56 cm;
2. przepustu betonowego Ø 60 cm o długości 6 mb pod drogą gminną Nawojowa-Popardowa Wyżna
3. wylotu z przedmiotowego rowu do potoku Bukowiec w km 1+50.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.


Kody CPV:
45111240-2


5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych


6) Termin wykonania zamówienia:
do 20.12.2006 r. –

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym .
b) posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- dysponują osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami melioracyjnymi wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
- Wykonawcy muszą wykazać, że wykonali w okresie ostatnich 5 lat co najmniej 1 zamówienie o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń zgodnie z formuła "spełnia - nie spełnia".


8) Informacja na temat wadium:
wadium 1200 zł

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najnizsza cena 100 pkt
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

10) miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy Nawojowa
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
Pokój nr 53- sekretariat

do dnia 2006-10-30 do godz. 09:00

11) miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy Nawojowa
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
Pokój nr 56

dnia 2006-10-30 o godz. 09:10


12) termin związania ofertą

30 dni – bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje zamiaru ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.


15) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.Data publikacji: 2006-10-20


Plik do pobrania: SIWZ.doc
Plik do pobrania: zal nr 1 do SIWZ - OPIS TECHNICZNY.doc
Plik do pobrania: zal nr 1 cd 1 - CZĘŚĆ RYSUNKOWA.doc
Plik do pobrania: zal nr 1 do SIWZ cd 2.doc
Plik do pobrania: zal nr 2 do SIWZ.doc
Plik do pobrania: zal nr 4 do SIWZ.doc
Plik do pobrania: zal nr 3 do SIWZ.doc
Plik do pobrania: zal nr 1 do SIWZ cd 3.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl