Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Bojszowy. Sezon zimowy 2006/2007Powrót

Bojszowy dn. 19.10.2006r.

Znak sprawy: RTS-3412/3/06

Gmina Bojszowy
ul. Gaikowa 35
43-220 Bojszowy
tel./fax (032) 21-89-366,21-89-071


Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 euro na:
”Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Bojszowy. Sezon zimowy 2006/2007 ”


1.Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony.
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udostępniona jest na stronie – www.bojszowy.pl
3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (po wcześniejszym złożeniu pisemnego wniosku o
jej przekazanie) można również odebrać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego w Bojszowach,
ul. Gaikowa 35 - pokoje nr 10 lub 11.
4. Zamówienie obejmuje:
•Zimowe utrzymanie dróg gminnych rejon I - Bojszowy Górne,
•Zimowe utrzymanie dróg gminnych rejon II - Bojszowy Dolne, Jedlina, Międzyrzecze,
•Zimowe utrzymanie dróg gminnych rejon III - Świerczyniec, Bojszowy Nowe,
•Zimowe utrzymanie dróg powiatowych.
4.1. Opis prac objętych zamówieniem: kompleksowe zimowe utrzymanie dróg polegające na
zapewnieniu przejezdności oraz ograniczeniu zakłóceń płynności ruchu drogowego
wywołanych opadami śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki lub śliskością zimową
jezdni poprzez usuwanie śniegu i błota pośniegowego, zapobieganie powstawaniu i
likwidowanie śliskości zimowej (posypywanie piaskiem lub mieszanką piaskowo-solną).
4.2. Przedmiot zamówienia posiada kody CPV:
•90212000-6 – usługi odśnieżania,
•90213000-3 – usługi usuwania lodu.
5.Szczegółowe wykazy dróg dla każdego z rejonów dołączone będą do SIWZ.
6.Dopuszcza się składanie ofert częściowych na wybrany rejon(y) dróg gminnych lub drogi
powiatowe.
7.Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
8.Termin wykonania zamówienia – Sezon zimowy 2005 / 2006 od ogłoszenia decyzji o rozpoczęciu
akcji zimowego utrzymania dróg do momentu jej zakończenia.
9. Oferty mogą złożyć wszystkie podmioty które spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie
podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie
art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004r (Dz. U. nr 19, poz. 177). Ocena
spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie polegała na sprawdzeniu złożonych
oświadczeń i dokumentów wymaganych w SIWZ.
10.Wadium nie będzie wymagane.
11.O wyborze oferty będzie decydowała w 100% oferowana cena brutto za jedną godzinę
pracy wraz ze sprzętem.
12.Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – sekretariat Urzędu Gminy Bojszowy do
dnia 27.10. 2006r do godz. 12.00.
13.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.10.2006r. o godz.12.15 w siedzibie zamawiającego.
14.Termin związania ofertą – 30 dni.


Data publikacji: 2006-10-20OGŁOSZENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJNazwa i adres zamawiającego:
Gmina Bojszowy, ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy
tel. (032)2189366 fax. (032)2189071

ogłasza wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o zamówienie publiczne na:
”Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Bojszowy. Sezon zimowy 2006/2007 ”(ogłoszenie z dn. 19.10.2006r).

Drogi powiatowe - wybrano ofertę złożoną przez firmę:

„TRANSMEL” Usługi Transportowe, Ogólno-Budowlane, Ziemne, Melioracyjne i Instalacyjne E. Tomala,
43-220 Świerczyniec, ul. Lawendowa 1

Uzasadnienie wyboru:
• Oferta spełniła wszystkie wymagania SIWZ.
• Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) oraz wszelkie wymogi i warunki określone przez Zamawiającego zawarte w SIWZ.
• Wpłynęła jedna ważna oferta.
• Cena wybranej oferty wynosi: 115,- zł za jedną godz. pracy wraz ze sprzętem.


Drogi gminne – rejon I (Bojszowy Górne) - wybrano ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „AGROKOM”
Baron Jan
43-300 Bojszowy, ul. Bociania 7

Uzasadnienie wyboru:
• Oferta spełniła wszystkie wymagania SIWZ.
• Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) oraz wszelkie wymogi i warunki określone przez Zamawiającego zawarte w SIWZ.
• Wpłynęła jedna ważna oferta.
• Cena wybranej oferty wynosi: 82,- zł za jedną godz. pracy wraz ze sprzętem.


Drogi gminne – rejon II (Bojszowy Dolne, Jedlina, Międzyrzecze) - wybrano ofertę złożoną przez:

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna
43-300 Bojszowy, ul. Jedlińska 89

Uzasadnienie wyboru:
• Oferta spełniła wszystkie wymagania SIWZ.
• Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) oraz wszelkie wymogi i warunki określone przez Zamawiającego zawarte w SIWZ.
• Wpłynęła jedna ważna oferta.
• Cena wybranej oferty wynosi: 82,- zł za jedną godz. pracy wraz ze sprzętem.

Drogi gminne – rejon III (Bojszowy Nowe, Świerczyniec) - wybrano ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „STANK-MIR”
Stanisław Liszka
43-300 Świerczyniec, ul. Trzcinowa 1

Uzasadnienie wyboru:
• Oferta spełniła wszystkie wymagania SIWZ.
• Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) oraz wszelkie wymogi i warunki określone przez Zamawiającego zawarte w SIWZ.
• Wpłynęła jedna ważna oferta.
• Cena wybranej oferty wynosi: 82,- zł za jedną godz. pracy wraz ze sprzętem.

Bojszowy dnia 31.10.2006r.

Plik do pobrania: Specyfikacja-zima 06-07.doc
Plik do pobrania: Ogłoszenie o zawarciu umowy-powiat-zima 06-07.rtf
Plik do pobrania: Ogłoszenie o zawarciu umowy-rejonIII-zima 06-07.rtf
Plik do pobrania: Ogłoszenie o zawarciu umowy-rejonII-zima 06-07.rtf
Plik do pobrania: Ogłoszenie o zawarciu umowy-rejonI-zima 06-07.rtf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl