Portal Czwartek - 23 marca 2023 Feliksa, Konrada, Zbysławy     "Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe obudzić w nas zycie." - Hermann Hesse
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Dostawa soli drogowej kamiennej, gat. DS z antyzbrylaczem – ok. 250 ton, loco magazyn w ŚwierczyńcuPowrót

Bojszowy, dn. 19.10.2006r. Znak sprawy: RTS-3412/5/06


Gmina Bojszowy
ul. Gaikowa 35
43-220 Bojszowy
tel./fax (032) 21-89-366,21-89-071


Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 euro na:”Dostawę soli drogowej kamiennej, gat. DS z antyzbrylaczem – ok. 250 ton, loco magazyn w Świerczyńcu ”1. Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony.
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udostępniona jest na stronie – www.bojszowy.pl
3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (po wcześniejszym złożeniu wniosku o jej
przekazanie ) można również odebrać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego w Bojszowach
ul.Gaikowa 35 - pokój nr 10 lub 11.
4. Zamówienie obejmuje dostawę :
•Soli drogowej kamiennej, gat. DS z antyzbrylaczem – w ilości ok. 250 ton
( w tym: gwarantowana ilość zakupu wynosi 90 ton; wielkość zakupu na prawach opcji wynosi 160 ton lub więcej w zależności od potrzeb)
4.1. Przedmiot zamówienia posiada kody CPV:
•14440000-7 – sól drogowa,
•60122130-9 – przewóz pojazdami przystosowanymi do przewozu towarów luzem.
5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
6. Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
7. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
8. Termin wykonania zamówienia: od listopada 2006r do 30.04.2007r – sukcesywnie w miarę
potrzeb Zamawiającego.
9. Oferty mogą złożyć wszystkie podmioty które spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie
podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24
ustawy prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004r (Dz. U. nr 19, poz. 177). Ocena
spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie polegała na sprawdzeniu złożonych
oświadczeń i dokumentów wymaganych w SIWZ.
10. Wymagane wadium – brak.
11. O wyborze oferty będzie decydowała w 100% oferowana cena brutto.
12. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – sekretariat Urzędu Gminy Bojszowy
do dnia 27.10.2006r. do godz. 14.00.
13. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.10.2006r. o godz.14.15 w siedzibie zamawiającego.
14. Termin związania ofertą – 30 dni.Data publikacji: 2006-10-20


OGŁOSZENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Bojszowy, ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy
tel. (032)2189366 fax. (032)2189071

ogłasza wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o zamówienie publiczne na:
”Dostawę soli drogowej kamiennej, gat. DS z antyzbrylaczem – ok. 250 ton, loco magazyn w Świerczyńcu ” (ogłoszenie z dn. 19.10.2006r).

Wybrano ofertę złożoną przez firmę:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne
„GER-POL” Spółka Jawna
A. Będkowski, J. Będkowska
ul. Toszecka 101
44-100 Gliwice

Uzasadnienie wyboru:
• Oferta spełniła wszystkie wymagania SIWZ.
• Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r, Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) oraz wszelkie wymogi i warunki określone przez Zamawiającego zawarte w SIWZ.
• Wpłynęły cztery oferty (wszystkie oferty ważne).
• Wybrana oferta jest najkorzystniejszą ofertą w oparciu o podane w pkt. 24, ppkt. 2 SIWZ kryterium oceny ofert.
• Cena dostawy 1 tony soli drogowej wynosi brutto: 193,74 zł (słownie: stodziewięćdziesiąttrzy 74/100).


Bojszowy dnia 31.10.2006r.
Plik do pobrania: Specyfikacja-sól drogowa-zima 06-07.doc
Plik do pobrania: Ogłoszenie o zawarciu umowy-sól.rtf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl