Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości ok. 45.000 litrów Powrót

Bojszowy, dn. 19.10.2006r. Znak sprawy: RTS-3412/4/06


Gmina Bojszowy
ul. Gaikowa 35
43-220 Bojszowy
tel./fax (032) 21-89-366,21-89-071


Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 euro na:”Dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości ok. 45.000 litrów ”


1. Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony.
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udostępniona jest na stronie – www.bojszowy.pl
3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (po wcześniejszym złożeniu wniosku o jej
przekazanie ) można również odebrać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego w Bojszowach
ul.Gaikowa 35 - pokój nr 10 lub 11.
4. Zamówienie obejmuje dostawę :
•oleju opałowego lekkiego w ilości ok. 45.000 litrów ( w tym: gwarantowana ilość zakupu wynosi 25.000 litrów; wielkość zakupu na prawach opcji wynosi 20.000 litrów lub więcej w zależności od potrzeb ) na potrzeby centralnego ogrzewania budynków (dostawa w częściach):
- Gminnego Gimnazjum w Bojszowach,
- Gminnej Szkoły Podstawowej w Świerczyńcu,
- Urzędu Gminy w Bojszowach.
4.1. Przedmiot zamówienia posiada kody CPV:
•2313200-1 – olej lekki.
5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
6. Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
7. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
8. Termin wykonania zamówienia: od listopada do grudnia 2006r.
9. Oferty mogą złożyć wszystkie podmioty które spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie
podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24
ustawy prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004r (Dz. U. nr 19, poz. 177). Ocena
spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie polegała na sprawdzeniu złożonych
oświadczeń i dokumentów wymaganych w SIWZ.
10. Wymagane wadium – brak.
11. O wyborze oferty będzie decydowała w 100% oferowana cena brutto.
12. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – sekretariat Urzędu Gminy Bojszowy
do dnia 27.10.2006r. do godz. 13.00.
13. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.10.2006r. o godz.13.15 w siedzibie zamawiającego.
14. Termin związania ofertą – 30 dni.Data publikacji: 2006-10-20OGŁOSZENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJNazwa i adres zamawiającego:
Gmina Bojszowy, ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy
tel. (032)2189366 fax. (032)2189071

ogłasza wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o zamówienie publiczne na:
„Dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości ok. 45.000 litrów ” (ogłoszenie z dn. 19.10.2006r).

Wybrano ofertę złożoną przez firmę:
Zakład Usługowo-Handlowy
„MIXPOL” Michulec Paweł
ul. Kasztanowa 33
34-325 Łodygowice

Uzasadnienie wyboru:
•Oferta spełniła wszystkie wymagania SIWZ.
•Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) oraz wszelkie wymogi i warunki określone przez Zamawiającego zawarte w SIWZ.
•Wpłynęły dwie oferty (obie oferty ważne).
•Wybrana oferta jest najkorzystniejszą ofertą w oparciu o podane w pkt. 24, ppkt. 2 SIWZ kryterium oceny ofert.
•Cena dostawy 1 litra oleju wynosi brutto: 2,28 zł (słownie: dwazłote 28/100).

Bojszowy dnia 31.10.2006r.
Plik do pobrania: Specyfikacja-olej opałowy 2006.doc
Plik do pobrania: Ogłoszenie o zawarciu umowy.rtf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl