Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
przetarg nieograniczony na : Przebudowa drogi 106 w Raciborsku.Powrót

Wieliczka 18.10.2006 r.

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U N I E O G R A N I C Z O N Y M
wartość zamówienia poniżej 60 000 EURO
Gmina Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 ogłasza przetarg nieograniczony na : Przebudowa drogi 106 w Raciborsku.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta i Gminy, Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Limanowskiego 32 , pokój 16 telefon 012 278-32-53 . Dostępna również na stronie www.wieliczka.eu .
Cena SWIZ bezpłatna .

Określenie przedmiotu zamówienia :
Przebudowa drogi 106 w Raciborsku na długości 200m polegająca na wykonaniu podbudowy z kruszywa kamiennego, wykonaniu rowów, studzienek wlotowych, wykonaniu nawierzchni asfaltobetonowej, wykonaniu ścieków betonowych i umocnienia rowu oraz wykonaniu poboczy z żużla wkp.
Drogowe prace budowlane CPV- 45233120-6

Szczegółowy zakres zadania należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia do 45 dni po podpisaniu umowy.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy :
1. Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. l ustawy PZP tj.
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Warunek zostanie spełniony przez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
2.Wykonali w ciągu ostatnich 5-ch lat co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.
Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie stosownego wykazu robót z którego co najmniej jedna robota spełnia w/wym kryterium.
3. Wykażą, że osoby które będą wykonywać zamówienie posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonania zamówienia i posiadają uprawnienia wymagane prawem budowlanym oraz wykażą przynależność kierownika budowy do okręgowej izby samorządu zawodowego.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami specyfikacji.

Wadium - Zamawiający nie pobiera wadium

Kryterium wyboru ofert - cena 100%.

Oferty należy złożyć w Sekretariacie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1. Oferta ma być umieszczona w nieprzeźroczystym opakowaniu z napisem :
"Przebudowa drogi nr 106 w Raciborsku".

Termin składania ofert upływa dnia 27.10.2006 r do godz.10:00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.10.2006 r o godz.10:05 w siedzibie zamawiającego:
Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 – gabinet Burmistrza.

Termin związania ofertą - 30 dni .

Uprawnieni do kontaktu z oferentami : Teresa Kuchnia , Danuta Piechnik

Data publikacji: 2006-10-18

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: ----------
Odrzucono ofert: ----------
Cena najtanszej: ---------
Cena najdrozszej: ---------


W postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez GRO-TRANS Andrzej Grochal 32-020 Wieliczka Mietniów 81A

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta jest jedyną ważną ofertą.
Plik do pobrania: SIWZ Raciborsko.pdf
Plik do pobrania: specyfikacja_techniczne.pdf
Plik do pobrania: mapa_sytuacyjna.pdf
Plik do pobrania: przedmiar.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl