Portal Niedziela - 27 listopada 2022 Franciszka, Kseni, Maksymiliana      "Kochać to trwać w wierności i oddaniu". William Szekspir
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Wójt Gminy Oświęcim ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor do spraw finansów i budżetu gminyPowrót

Informacja
o wynikach naboru na stanowisko podinspektora
do spraw finansów i budżetu gminy
w Urzędzie Gminy Oświęcim


Informuję , że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Anna Heród zam. Grojec .

Uzasadnienie dokonanego wyboru :
W wyniku przeprowadzonych technik sprawdzających zdobyła największą ilość punktów .Wykazała się znajomością podstawowych przepisów prawa wymaganych w teście oraz doświadczeniem zawodowym w zakresie księgowości pomocnym przy zatrudnieniu na ww. stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Oświęcim .


Wójt Gminy Oświęcim
/-/ Andrzej Bibrzycki

Oświęcim, dnia 29 listopada 2006r.
_____________________________________________

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektora ds finansów i budżetu gminy

Informuję , że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu :

Lp. - Imie i Nazwisko - Miejsce zamieszkania

1. Anna Heród - Grojec

2. Agnieszka Jajkiewicz - Oświęcim

3. Zdzisława Krupnik - Osiek

4. Małgorzata Mentelska - Oświęcim

5. Beata Zemlak -Witkowice


Wójt Gminy Oświęcim
/ - / Andrzej Bibrzycki


Oświęcim, dnia 21 listopada 2006r.

_____________________________________________


Wójt Gminy Oświęcim
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
podinspektor do spraw finansów i budżetu gminy
( nazwa stanowiska pracy )


Wymagania stawiane kandydatom na stanowisko :

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe - ekonomiczne wymagany profil : finanse

b) doświadczenie w pracy w księgowości

c) umiejętność obsługi komputera - znajomość obsługi programów finansowo – płacowych
ze szczególnym uwzględnieniem systemu ZUS – Płatnik

d) znajomość ustawy o rachunkowości , o finansach publicznych ,o podatku od towarów i usług , przepisów dotyczących podatków i ubezpieczeń społecznych.

e) niekaralność

f) nieposzlakowana opinia


2. Wymagania dodatkowe:

a) systematyczność , rzetelność

b) umiejętność pracy w zespole

c) samodzielność

d) kultura osobista


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

I. Zakres spraw rachunkowości :

1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki budżetowej zgodnie z zakładowym planem kont i obowiązującą klasyfikacją budżetową:

- wydatków Urzędu (dekretowanie dokumentów księgowych),

- ewidencji, amortyzacji i umorzeń majątku trwałego i środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

2. Prowadzenie spraw związanych z gotówkową obsługą Urzędu.

3. Prowadzenie spraw Urzędu i Gminy jako podatnika podatku VAT a w szczególności:

- koordynowanie i kontrola realizacji zadań z tym związanych przez pracowników,

- sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego i odprowadzanie podatku należnego.

4. Współpraca przy sporządzaniu sprawozdawczości GUS.

5. Prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu oraz spraw płacowych wynikających z zawartych umów zlecenia i o dzieło oraz innych ,

- ewidencja wynagrodzeń, sporządzanie list płac, naliczanie i odprowadzanie składek i podatków, naliczanie i rozliczanie funduszu płac

- rozliczanie ryczałtów

- naliczanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz prowadzenie ewidencji udzielonych pożyczek z Funduszu,

- sporządzanie deklaracji do PFRON i odprowadzanie należnej opłaty.

6. Prowadzenie stałej zaliczki gotówkowej.

7. Prowadzenie spraw związanych z wydatkami Urzędu.


II. Zakres spraw budżetowych :

1. Sprawy związane z opracowaniem budżetu Gminy, opracowanie projektu uchwały budżetowej:

- kalkulacja funduszu wynagrodzeń z pochodnymi do projektu uchwały budżetowej,

- dokonywanie wstępnej kalkulacji przewidywanych dochodów i wydatków budżetu Gminy.

4. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny

b) życiorys (CV)

c) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie

d) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach , szkoleniach .

e) napisane na podstawie pouczenia o odpowiedzialności karnej oświadczenie o niekaralności


5. Warunki pracy i płacy:

a) pierwsza umowa na okres próbny do 3 miesięcy , następne na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.

b) wynagrodzenie zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146, poz. 1223 z póź. zm.)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12 - Sekretariat lub pocztą na adres Urzędu Gminy Oświęcim w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora do spraw finansów i budżetu gminy .”

Dokumenty przyjmowane będą przez okres 14 dni od dnia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej .

W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty liczy się data stempla pocztowego.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Zamkowej 12 .

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Wójt Gminy Oświęcim
/-/ Andrzej Bibrzycki

Data publikacji: 2006-10-17
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl