Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Wymiana stolarki okiennej drewnianej w budynku mieszkalnym ul. Limanowskiego 34 w Wieliczce"Powrót


Wieliczka 16.10.2006 r.
O G Ł O S Z E N I E
O P R Z E T A R G U N I E O G R A N I C Z O N Y M

Gmina Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 ogłasza przetarg nieograniczony na „Wymiana stolarki okiennej drewnianej w budynku mieszkalnym ul. Limanowskiego 34 w Wieliczce”.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta i Gminy, Wydział Budynków i Lokali ul. Limanowskiego 32 ,parter , pokój 5 telefon ( 012) 278-65-23 , 278-63-12 . Dostępna również na stronie www.wieliczka.eu
Cena SWIZ 12,00 zł .
Opis przedmiotu zamówienia : ( CPV:45453000-7) „Wymiana stolarki okiennej drewnianej w budynku mieszkalnym ul. Limanowskiego 34 w Wieliczce”.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych .
Zakres robót obejmuje:
demontaż starych okien
montaż nowych

Szczegółowy zakres zadania należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót , dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Wadium w wysokości : 2000,00 zł musi być wniesione do dnia 24.10.2006 r do godz.9:30

Termin realizacji : do 27.12.2006 r .

Uprawnieni do kontaktu z oferentami : Grażyna Gumuła , Janusz Lepiarz.

Składanie ofert :
Oferta ma być opakowana w nieprzeźroczystym opakowaniu z napisem :
„Wymiana stolarki okiennej drewnianej w budynku mieszkalnym ul. Limanowskiego 34 w Wieliczce”.
Oferty należy złożyć w Sekretariacie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1.

Termin składania ofert upływa dnia 24.10.2006 r do godz. 9:45.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.10.2006 r o godz.10:00 w siedzibie zamawiającego: Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 – gabinet Burmistrza.

Kryterium wyboru ofert - cena 100%.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy :
Spełniają kryteria zawarte w SIWZ.
Spełniają kryteria zawarte w Ustawie Prawo zamówień publicznych.
W postępowaniu mogą brać udział oferenci, którzy spełniają warunki art. 22 ust.1 oraz nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 uPzp, spełnią warunki określone w niniejszej specyfikacji oraz wykonali w okresie ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie - co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym , stanowiącym przedmiot zamówienia- warunek ten zostanie spełniony poprzez złożenie dokumentu zawierającego wykaz tych robót , z których co najmniej jedna odpowiada powyższym warunkom.
Dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia konserwatora dzieł sztuki- warunek zostanie spełniony poprzez udokumentowanie spełnienia warunków wynikających z Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 09.06.2204 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytku oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych & 7 pkt. 1
Termin związania ofertą - 30 dni .

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej

Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Data publikacji: 2006-10-16


Plik do pobrania: SIWZ.pdf
Plik do pobrania: przedmiar.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl