Portal Poniedziałek - 20 marca 2023 Joachima, Kiry, Maurycego     "Co skraca mi czas - Działanie! Co wydłuża go niemiłosiernie ? - Bezczynność!" - Johann Wolfgang Goethe
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Wykonanie odwodnienia drogi gminnej – ulicy w m. KoziebrodyPowrót

Raciąż,13 października 2006r RRG.341-27/06


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Przedmiot zamówienia:
Wykonanie odwodnienia drogi gminnej – ulicy w m. Koziebrody 1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Gmina Raciąż, Pl. Mickiewicza 17, 09 - 140 Raciąż www.gmina.raciaz.iap.pl konczewska@gmina.raciaz.iap.pl Godziny urzędowania - 7.30 - 15.30 2) Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony 3)Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.gmina.raciaz.iap.pl
4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Zakres robót obejmuje:
Wykonanie odwodnienia wzdłuż drogi gminnej – ulicy w m. Koziebrody korytkami ściekowymi na długości 383 mb.
Szczegółowy zakres robót - wg przedmiaru
kod CPV 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 6) Termin wykonania zamówienia: do 30 listopada 2006r
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24, ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, oraz spełniający warunki określone w SIWZ. 8) Informacja na temat wadium: nie stosuje się 9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena 100% 10) Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego - Gmina Raciąż, Pl. Mickiewicza 17, 09 - 140 Raciąż Pokój nr 14 (sekretariat), do dnia 23 października 2006r do godz.10.00 11) Termin związania ofertą
Termin związania z ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12) Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej - nie przewiduje się
13) Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów - nie dotyczy
14) Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna - nie przewiduje się
Wójt Gminy Raciąż
(-) mgr inż. Ryszard GiszczakData publikacji: 2006-10-13

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: Przetarg unieważniono
Odrzucono ofert: Przetarg unieważniono
Cena najtanszej: Przetarg unieważniono
Cena najdrozszej: Przetarg unieważniono


Przetarg unieważniono
Plik do pobrania: SIWZ odwodnienie -Koziebrody.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl