Portal Czwartek - 1 grudnia 2022 Blanki, Edmunda, Eligiusza     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Starym GralewiePowrót

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Gmina Raciąż, Pl. Mickiewicza 17, 09 - 140 Raciąż www.gmina.raciaz.iap.pl konczewska@gmina.raciaz.iap.pl Godziny urzędowania - 7.30 - 15.30 2) Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony 3)Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.gmina.raciaz.iap.pl
4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacji i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Starym Gralewie poprzez montaż urządzeń m.in.:
• Montaż filtrów stalowych –zbiorniki filtracyjne o średnicy 1500 mm z zasypaniem żwirkami filtracyjnymi – 4 szt.
• Montaż aeratora dynamicznego – 1 szt.
• Zbiorniki hydroforowe o po. 4 m3 – 2 szt.
• Dmuchawa powietrza – 1 kpl
• Sprężarka typu WAN-D – 1 kpl,
• Wykonanie rurociągów technologicznych z uzbrojeniem (zawory, kształtki, obejmy itp.).
Szczegółowy zakres robót wg przedmiaru robót.
Kod CPV 45.2521.26-7 Zakłady uzdatniania wody pitnej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 6) Termin wykonania zamówienia - do 15 kwietnia 2007r
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24, ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, oraz spełniający warunki określone w SIWZ. 8) Informacja na temat wadium - nie stosuje się 9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie - cena 100% 10) Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego - Gmina Raciąż, Pl. Mickiewicza 17, 09 - 140 Raciąż Pokój nr 14 (sekretariat), do dnia 23 października 2006, do godz. 10:30 11) Termin związania z ofertą - 30 dni .
12) Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej - nie przewiduje się
14) Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów - nie dotyczy
15) Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna - nie przewiduje się


Wójt Gminy Raciąż
(-) mgr inż. Ryszard Giszczak


Data publikacji: 2006-10-13

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: Przetarg unieważniono
Odrzucono ofert: Przetarg unieważniono
Cena najtanszej: Przetarg unieważniono
Cena najdrozszej: Przetarg unieważniono


Przetarg unieważniono
Plik do pobrania: SIWZ - SUW Gralewo.pdf
Plik do pobrania: FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY.doc
Plik do pobrania: Załącznik Nr 1-OŚWIADCZENIE.doc
Plik do pobrania: Załącznik Nr 2-WYKAZ.doc
Plik do pobrania: wyjaśnienia do SIWZ.pdf
Plik do pobrania: przetarg.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl