Portal Wtorek - 6 grudnia 2022 Dionizji, Leontyny, Mikołaja     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Nawojowa w sezonie zimowych 2006/2007.Powrót

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Nawojowa w sezonie zimowych 2006/2007.


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) /t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163/ Wójt Gminy Nawojowa informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Nawojowa w sezonie zimowych 2006/2007” w dniu 6 listopada 2006 r. udzielił zamówienia:
1) Firmie – Handlowo- Usługowej, Marek Rogowski z siedzibą w Żeleźnikowej Wielkiej 4, w częściach dotyczących odśnieżania na wszystkich drogach w Sołectwie Nawojowa, Sołectwie Żeleźnikowa Wielka i Sołectwie Żeleźnikowa Mała oraz na drodze Nawojowa – Popardowa Niżna (do końca asfaltu) w Popardowej i na drodze do Myślca do mostu w Żeleźnikowej Wielkiej.
Uzasadnienie:
Wykonawca złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu, która otrzymała maksymalna liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium (100 pkt) i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2) Firmie Handlowo – Usługowej „CSX” Leszek Baran z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Dąbrówki 90, w części dotyczącej odśnieżania na wszystkich drogach w Sołectwie Bącza –Kunina.
Uzasadnienie:
Wykonawca złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu, która otrzymała maksymalna liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium (100 pkt) i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3) Firmie Usługowej Zarotyński Dariusz z siedzibą we Frycowej 227 w częściach dotyczących odśnieżania na wszystkich drogach w Sołectwie Frycowa, na drodze od drogi krajowej do Pana Frączka i Kulpy oraz w kierunku Wiktora na rzece Kamienica w Popardowej, droga Rybień do Cyconia i Pułanki we Frycowej.
Uzasadnienie:
Wykonawca złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu, która otrzymała maksymalna liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium (100 pkt) i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Dotyczy: Przetarg nieograniczony na „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Nawojowa w sezonie zimowych 2006/2007”.

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163) Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu przetargowym wybrał do realizacji zamówienia oferty złożone przez:
1) Firmę – Handlowo- Usługową, Marek Rogowski z siedzibą w Żeleźnikowej Wielkiej 4, w częściach dotyczących odśnieżania na wszystkich drogach w Sołectwie Nawojowa, Sołectwie Żeleźnikowa Wielka i Sołectwie Żeleźnikowa Mała oraz na drodze Nawojowa – Popardowa Niżna (do końca asfaltu) w Popardowej i na drodze do Myślca do mostu w Żeleźnikowej Wielkiej.

Uzasadnienie:
Oferta złożona przez w/w Oferenta, uznana za ważną, otrzymała maksymalna liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium (100 pkt) i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2) Firmę Handlowo – Usługową „CSX” Leszek Baran z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Dąbrówki 90, w części dotyczącej odśnieżania na wszystkich drogach w Sołectwie Bącza –Kunina.

Uzasadnienie:
Oferta złożona przez w/w Oferenta, uznana za ważną, otrzymała maksymalna liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium (100 pkt) i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3) Firmę Usługową Zarotyński Dariusz z siedzibą we Frycowej 227 w częściach dotyczących odśnieżania na wszystkich drogach w Sołectwie Frycowa, na drodze od drogi krajowej do Pana Frączka i Kulpy oraz w kierunku Wiktora na rzece Kamienica w Popardowej, droga Rybień do Cyconia i Pułanki we Frycowej.

Uzasadnienie: Oferta złożona przez w/w Oferenta, uznana za ważną, otrzymała maksymalna liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium (100 pkt) i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługa

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Nawojowa - Wójt Gminy
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
Strona WWW: www.wrotamalopolski.pl
E-mail:wojt@nawojowa.sacz.pl

Godziny urzędowania: w poniedziałek od godz. 08:00 do 16:00
od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 16:30

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Informacja o uzyskaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można:
- pobrać ze strony internetowej: www.nawojowa.sacz.pl
- odebrać osobiście – w siedzibie Zamawiającego pokój nr 48
- na wniosek wysyłana za zaliczeniem pocztowym.

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Zakres zimowego utrzymania obejmuje odśnieżanie – utrzymanie przejezdności na drogach:
1. Sołectwo BĄCZA KUNINA:

 Droga „Nosalówka” – od sklepu do wylotu na drogę powiatową koło Pana Janikowskiego - - długość 1,8 kilometra,
 Droga „Od Kapliczki do drogi powiatowej Frycowa-Złotne”
- długość 2,2 km
 Droga „koło Szkoły” - długość 0,3 km
__________________________
RAZEM długość 4,3 kilometra
2. Sołectwo NAWOJOWA

 Szkoła – Cmentarz – Sikornik – Bukowiec – Łęg – Stary Tracz i most na Kamienicy
- długość 3,6 kilometra
 Szkoła – Barnakówka – Horoskówka - długość 0,8 kilometra
 Osiedle Podkamienne - długość 1,1 kilometra
 Nawojowa – Ciecierz - długość 0,9 kilometra
 Droga do Hamerni - długość 0,3 kilometra
 Stary Tracz – do Baranów - długość 0,3 kilometra
 Do Gminnej Bazy Technicznej - długość 0,1 kilometra
 Od drogi powiatowej do drogi gminnej Majdan – Sowina (Żeleźnikowa Wielka)
- długość 2,2 kilometra
 Droga do Kozerów - długość 0,6 kilometra
 Droga Podkamienne (za potokiem) - długość 0,3 kilometra
 Droga od Tomczyka do Rumina (Dutkówka) - długość 0,3 kilometra
___________________________
RAZEM długość 10,5 kilometra
3. Sołectwo FRYCOWA
 Rybień przez osiedle oraz w kierunku „Margonia” - długość 2,3 kilometra
 Droga „Zawodzie” i „Dolinki – Zagroda” - długość 3,9 kilometra
 Frycowa – osiedle (2 drogi) - długość 1,1 kilometra
 Droga do Ormantego - długość 0,4 kilometra
__________________________
RAZEM długość 7,7 kilometra

4. Sołectwo ŻELEŹNIKOWA WIELKA
 Od pętli autobusowej do Sowiny (Wiejskie – Kącina) - długość 1,9 kilometra
 Od Cmentarza do Poręby oraz droga Majdan – Sowina - długość 3,1 kilometra
 Od Szkoły w kierunku Zagórza od Popowic oraz droga Zagórze od Popowic - długość 3,9 kilometra
 Droga Zagórze od Popowic do Szmita i Buczka - długość 0,6 kilometra __________________________
RAZEM długość 9,5 kilometra


5. POPARDOWA WYŻNA i NIŻNA
 Od drogi krajowej do Pana Frączka i Kulpy oraz w kierunku Wiktora do mostu na rzece Kamienica - długość 4,3 kilometra
 Nawojowa – Popardowa Niżna (do końca asfaltu) - długość 3,0 kilometra
__________________________
RAZEM długość 7,3 kilometra

6. ŻELEŹNIKOWA MAŁA
 Droga „Podlas” - długość 0,3 kilometra
 Droga Moczurki – Stajanie - długość 1,6 kilometra
__________________________
RAZEM długość 1,9 kilometra


Łączna długość dróg gminnych objętych zimowym utrzymaniem wynosi 41,2 kilometra


Wykaz dodatkowych dróg dojazdowych na terenie Gminy Nawojowa wymagających zimowego utrzymania:

1. FRYCOWA – droga Rybień - do Cyconia - długość 1,5 kilometra
2. ŻELEŹNIKOWA WIELKA – droga do Myślca do mostu - długość 0,5 kilometra
3. Frycowa – Pułanki - długość 1,4 kilometra
__________________________
RAZEM długość 3,4 kilometra


Zimowe utrzymanie na dodatkowych drogach polega na przywróceniu przejezdności po opadach – odśnieżanie drogi po zakończeniu opadu śniegu. Stawka za 1 km odśnieżania drogi wynosi ½ stawki na innych drogach gminnych w Sołectwie Frycowa i Żeleźnikowa Wielka.
Zakres zimowego utrzymania obejmuje odśnieżanie – utrzymanie przejezdności na drogach:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Oferta może dotyczyć wszystkich dróg wymienionych powyżej lub należy wyszczególnić drogi, których utrzymaniem jest zainteresowany Oferent.


Kody CPV:
90.21.20.00-6

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:
od dnia podpisania umowy do 15 kwietnia 2007 r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym
b) posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- dysponują sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia.
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń zgodnie z formuła "spełnia - nie spełnia".

8) Informacja na temat wadium:
wadium nie jest wymagane

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
najniższa cena 100 pkt
Za kryterium cena punkty zostaną przyznane wg zasady:
- oferta najtańsza (ważna) otrzyma maksymalną ilość punktów, dla pozostałych ważnych ofert otrzymane punkty będą ilorazem ceny najtańszej oferty do ceny oferty ocenianej, pomnożonym przez wagę kryterium cena.
10) miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy Nawojowa
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
Pokój nr 53- sekretariat

do dnia 2006-10-23 do godz. 09:00

11) miejsce i termin otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy Nawojowa
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
Pokój nr 56

dnia 2006-10-23 o godz. 09:10

12) termin związania ofertą

30 dni – bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje zamiaru ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.


15) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
Data publikacji: 2006-10-13


Plik do pobrania: SIWZ.doc
Plik do pobrania: zal nr 2 do SIWZ.doc
Plik do pobrania: zal nr 1 do SIWZ.doc
Plik do pobrania: zal nr 3 do SIWZ.doc
Plik do pobrania: zal nr 4 do SIWZ.doc
Plik do pobrania: zal nr 5 do SIWZ.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl