Portal Poniedziałek - 5 grudnia 2022 Kryspiny, Norberta, Sabiny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
„Remont drogi „Kadelówka” w Zembrzycach”Powrót

O G Ł O S Z E N I E
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
„Remont drogi „Kadelówka” w Zembrzycach”

I. Zamawiający : Gmina Zembrzyce, siedziba 34-210 Zembrzyce nr 540, tel (033) 874 60 02; fax (033) 8770 700 zwanym dalej Zamawiającym.

Adres strony internetowej gdzie jest dostępna specyfikacja www.zembrzyce.pl
Adres poczty elektronicznej gminazembrzyce@poczta.fm

II. Niniejsze postępowanie oraz udzielenie zamówienia zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z dnia 2004 r. Nr 19 poz. 177) zwanej dalej Ustawą.

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro.

III. Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w budynku Urzędu Gminy w Zembrzycach adres : 34-210 Zembrzyce 540 pokój nr 14, za pośrednictwem poczty, ewentualnie pobrać ze strony internetowej www.zembrzyce.pl Specyfikacja jest dostępna nieodpłatnie.

IV. Przedmiotem zamówienia jest „Remont drogi „Kadelówka” w Zembrzycach”

Roboty obejmują następujący zakres :
- wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłuczniem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu do 10 cm - 53,900 m3
- nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5cm, masa grysowa, samochód 5-10t - 539,00 m2
- nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa wiążąca), dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km, samochód 5t - 73,757 t
- nawierzchnie żwirowe, rozścielane ręcznie, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15 cm – analogia uzupełnienie poboczy -92,400 m2

CPV -45233252-0 - roboty w zakresie nawierzchni ulic

V. Osoby upoważnione do kontaktów :
W sprawach formalnych osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami jest Przemysław Fidelus , tel. (033) 874 60 02.
W sprawach technicznych osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami Mieczysław Talaga, tel. (033) 874 60 02.

VI. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII. Termin wykonania przedmiotu zamówienia 20 dni od daty podpisania umowy.

VIII. Warunki jakie muszą spełniać wykonawcy - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy :
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
e) ponad to Wykonawcy muszą spełniać warunki dodatkowe tj. wszystkie wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ;

IX. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów wg reguły spełnia - nie spełnia. Wykonawca, który nie spełnia każdego z w/w warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) Oświadczenie, że wykonawca spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 117 z późn. zm.) wg wzoru określonego SIWZ.
b) Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 117 z późn. zm.) wg wzoru określonego w SIWZ.
c) Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wg wzoru określonego w SIWZ.
d) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
e) Oświadczenie o aktualności odpisu z właściwego rejestru (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) wg wzoru określonego w SIWZ.
f) Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Szczegóły dotyczące oświadczeń i dokumentów niezbędnych w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

X. Zamawiający nie wymaga składania wadium.

XI. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będą
cena ofertowa - 100%

XII. Oferty należy składać w budynku Urzędu Gminy w Zembrzycach adres : Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce pokój nr 14 w terminie do dnia 24.10.2006 r. godz. 1100.

XIII. Otwarcie ofert odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Zembrzycach adres : Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce na Sali narad w terminie do dnia 24.10.2006 r. godz. 1130.

XIV. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu do składania ofert.

Zembrzyce, dnia 13.10.2006 r.


Data publikacji: 2006-10-13

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 39.636,31
Cena najdrozszej: 41.173,95


Przedsiębiorstwo „BUDRÓG” Stefan Kaczmarczyk Zawoja 1205, 34-22 Zawoja za cenę netto oferty 32.488,78 zł, plus podatek VAT 22%, za cenę brutto 39.636,31 zł.

Z pośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta ta miała najniższą cenę będącą jedynym kryterium wyboru ofert.
Plik do pobrania: SIWZ.rar
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl