Portal Sobota - 4 lutego 2023 Andrzeja, Mariusza, Weroniki     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
przetarg nieograniczony na Remont przewodów wentylacyjnych i dymowych ul. Klaśnieńska 28 w WieliczcePowrót

Opis przedmiotu zamówienia :
„Remont przewodów wentylacyjnych i dymowych ul. Klaśnieńska 28 w Wieliczce” ( CPV:45453000-7) .
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych .
Zakres robót obejmuje:
wykonanie pionów kominowych wentylacyjnych i dymowych
wykonanie tynków
malowanie ścian
Szczegółowy zakres zadania należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót , dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Wadium w wysokości : 1000,00 zł musi być wniesione do dnia 19.10.2006 r do godz.9:30

Termin realizacji : do 27.12.2006 r .

Uprawnieni do kontaktu z oferentami : Grażyna Gumuła , Janusz Lepiarz.

Składanie ofert :
Oferta ma być opakowana w nieprzeźroczystym opakowaniu z napisem :
„ Remont przewodów wentylacyjnych i dymowych ul. Klaśnieńska 28 w Wieliczce”.
Oferty należy złożyć w Sekretariacie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1.

Termin składania ofert upływa dnia 19.10.2006 r do godz. 9:45.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.10.2006 r o godz.10:00 w siedzibie zamawiającego: Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 – gabinet Burmistrza.

Kryterium wyboru ofert - cena 100%.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy :
Spełniają kryteria zawarte w SIWZ.
Spełniają kryteria zawarte w Ustawie Prawo zamówień publicznych.
W postępowaniu mogą brać udział oferenci, którzy spełniają warunki art. 22 ust.1 oraz nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 uPzp, spełnią warunki określone w niniejszej specyfikacji oraz wykonali w okresie ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie - co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym , stanowiącym przedmiot zamówienia- warunek ten zostanie spełniony poprzez złożenie dokumentu zawierającego wykaz tych robót , z których co najmniej jedna odpowiada powyższym warunkom.

Termin związania ofertą - 30 dni .

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej

Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Data publikacji: 2006-10-12


Plik do pobrania: SIWZ klasnienska28.pdf
Plik do pobrania: umowa wzor Klasnienska 28 III.pdf
Plik do pobrania: Zał. - karta tytułowa ul. Klaśnieńska 28 III.doc
Plik do pobrania: oswiadczenie wykonawcy klasnienska 28 III.pdf
Plik do pobrania: Przedmiar.pdf
Plik do pobrania: specyfikacje techniczne kalkowski.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl