Portal Poniedziałek - 5 grudnia 2022 Kryspiny, Norberta, Sabiny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie i refinansowanie wydatków inwestycyjnych ujętych w budżecie gminy Zembrzyce na rok 2006Powrót

O G Ł O S Z E N I E
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
„Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie i refinansowanie wydatków inwestycyjnych
ujętych w budżecie gminy Zembrzyce na rok 2006„

I. Zamawiający : Gmina Zembrzyce, siedziba 34-210 Zembrzyce nr 540, tel (033) 874 60 02 ; fax (033) 874 60 02 zwanym dalej Zamawiającym.

II. Niniejsze postępowanie oraz udzielenie zamówienia zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z dnia 2004 r. Nr 19 poz. 177) zwanej dalej Ustawą.

Wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro.

III. Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w budynku Urzędu Gminy w Zembrzycach adres : 34-210 Zembrzyce 540 pokój nr 14, ewentualnie za pośrednictwem poczty.

IV. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. „Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie i refinansowanie wydatków inwestycyjnych ujętych w budżecie gminy Zembrzyce na rok 2006„

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.853.960,00 zł na finansowanie i refinansowanie wydatków inwestycyjnych ujętych w budżecie gminy Zembrzyce na rok 2006 (okres spłaty kredytu 5 lat).

CPV 66130000-3

V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VI. Termin wykonania przedmiotu zamówienia listopad 2006 – 31 grudzień 2011 rok.

VII. Warunki jakie muszą spełniać wykonawcy - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy :
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
e) ponad to Wykonawcy muszą spełniać warunki dodatkowe tj. wszystkie wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ;

Oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i dla wyboru najkorzystniejszej oferty
- Oświadczenie, że wykonawca spełnia wymogi określone w art. 22 ust.1 ustawy oraz warunki SIWZ, wg wzoru określonego w załączniku nr 2.
- Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 117 z późn. zm.) wg wzoru określonego w załączniku nr 3.
- Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na podst. art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 117 z późn. zm.) wg wzoru określonego w załączniku nr 4
- Koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym (jeżeli dotyczy)

VIII. Zamawiający nie wymaga składania wadium.

IX. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena ofertowa - 100%.

X. Oferty należy składać w dni robocze (bez sobót) w godzinach od. Godz. 800 do godz. 1500, nie później niż do dnia 18.10.2006 o godz. 1100, w siedzibie zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy w Zembrzycach, 34-210 Zembrzyce 540, w pokoju nr 14.

XI. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu do składania ofert.

Zembrzyce, dnia 02.10.2006 r.Data publikacji: 2006-10-10

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 233.427,44 zł
Cena najdrozszej: 233.427,44 zł


Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej ul. Piłsudskiego 5
Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 233.427,44 zł
Cena najdrozszej: 233.427,44 zł


Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej ul. Piłsudskiego 5
34-200 Sucha Beskidzka
Oferta ta była jedyną oferta spełniająca wymogi zamawiającego.


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl