Portal Wtorek - 29 listopada 2022 Błażeja, Margerity, Saturnina      "Wszelki gniew, wszelką nędzę i moc wszelką, złe losy zmoże, kto zbrojny miłością". Michał Anioł
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
przetarg nieograniczony na Budowę chodnika przy ulicy Czarnochowskiej łącznie z budową kanalizacji opadowej w ulicy KorpalaPowrót


Wieliczka 09.10.2006 r.


O G Ł O S Z E N I E
O P R Z E T A R G U N I E O G R A N I C Z O N Y M
Wartość zamówienia poniżej 60 000 EURO

Gmina Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 ogłasza przetarg nieograniczony na
„Budowę chodnika przy ulicy Czarnochowskiej łącznie z budową kanalizacji opadowej w ulicy Korpala ”

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta i Gminy, Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Limanowskiego 32 , pokój 16 telefon 012 278-32-53 . Dostępna również na stronie www.wieliczka.eu .
Cena SWIZ bezpłatna .

Określenie przedmiotu zamówienia :
Budowa chodnika na długości 516 m w koronie ulicy przy krawędzi jezdni o szerokości 1,25m z częściową zabudowa rowu przydrożnego , uformowaniem i umocnieniem rowu poza chodnikiem
Budowa kanalizacji opadowej w ulicy Korpala jako odprowadzenie wód opadowych z chodnika ulicy Czarnochowskiej rurami Ø 300 , studnie rewizyjne Ø 1000 i Ø 800 na długości 265 m , przebudowa wodociągu na długości 59 m

CPV- 45-23-31-61-5 , 45-23-24-51-8

Szczegółowy zakres zadania należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót ,specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych .

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia do 20.12.2006 r .

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy :

1. Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. l ustawy PZP tj.
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnie ;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Warunek zostanie spełniony przez złożenie oświadczenia o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu .

2. Wykonali w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim
rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.

Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie stosownego wykazu robót z którego
co najmniej jedna robota spełnia w/wym kryterium

3. wykażą, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają odpowiednie
kwalifikacje do wykonania zamówienia i posiadają uprawnienia wymagane prawem
budowlanym oraz wykażą przynależność kierownika budowy do okręgowej izby
samorządu zawodowego.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami specyfikacji

Wymagane wadium - 4.000 zł

Kryterium wyboru ofert - cena 100%.

Oferty należy złożyć w Sekretariacie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1. Oferta ma być umieszczona w nieprzeźroczystym opakowaniu z napisem :
„Budowę chodnika przy ulicy Czarnochowskiej łącznie z budową kanalizacji opadowej w ulicy Korpala”

Termin składania ofert upływa dnia 18.10.2006 r do godz. 9.50

Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.10.2006 r o godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego:
Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 – gabinet Burmistrza.

Termin związania ofertą - 30 dni .

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
Nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej

Uprawnieni do kontaktu z oferentami :
Teresa Kuchnia , Bogumiła Surówka

Data publikacji: 2006-10-09


Plik do pobrania: SIWZ chodnik Czarnochowska.pdf
Plik do pobrania: opis techn.Czarnochowska.pdf
Plik do pobrania: opis techn.Korpala.pdf
Plik do pobrania: przedmiar Czarnochowska.pdf
Plik do pobrania: przedmiar Korpala.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl