Portal Wtorek - 21 marca 2023 Benedykta, Lubomiry, Lubomira     "Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go." - Seneka
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg na zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników w sezonach zimowych 2006/2007 i 2007/2008Powrót

Wyniki przetargu:

UG 3411/PN/21/06

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA

WÓJT GMINY OŚWIĘCIM,
ul. Zamkowa 12 ,
32-600 Oświęcim, woj. małopolskie,
tel. (033)844-18-66, fax (033)844-15-68,

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników w sezonach zimowych 2006/2007 i 2007/2008 do 30-03.2008r..

Zadanie nr: 1
Wybrano ofertę:
Firma Handlowo Usługowo Transportowa Zbigniew Paweł Jurkiewicz
32-600 Oświęcim, ul. Jagiełły 52 A
Cena oferty - 155.15 zł (brutto) w tym
cena za 1 godz. odśnieżania – 68,48 zł
cena za 1 godz. posypywania – 86,67 zł


Zadanie nr: 2
Wybrano ofertę:
Firma Handlowo Usługowo Transportowa Zbigniew Paweł Jurkiewicz
32-600 Oświęcim, ul. Jagiełły 52 A
Cena oferty - 151.94 zł (brutto) w tym
cena za 1 godz. odśnieżania – 66,34 zł
cena za 1 godz. posypywania – 85,60 zł


Zadanie nr: 3
Wybrano ofertę:
Firma Handlowo Usługowo Transportowa Zbigniew Paweł Jurkiewicz
32-600 Oświęcim, ul. Jagiełły 52 A
Cena oferty - 151.94 zł (brutto) w tym
cena za 1 godz. odśnieżania – 67,41 zł
cena za 1 godz. posypywania – 84,53 zł


Zadanie nr: 4
Wybrano ofertę:
Firma Handlowo Usługowo Transportowa Zbigniew Paweł Jurkiewicz
32-600 Oświęcim, ul. Jagiełły 52 A
Cena oferty - 151.94 zł (brutto) w tym
cena za 1 godz. odśnieżania – 67,41 zł
cena za 1 godz. posypywania – 84,53 zł


Zadanie nr: 5
Wybrano ofertę:
FHU Bogusława Luranc
32-615 Grojec, ul. Skotnica 34
Cena oferty - 152.00 zł (brutto) w tym
cena za 1 godz. odśnieżania – 70,00 zł
cena za 1 godz. posypywania – 82,00 zł


Zadanie nr: 6
Wybrano ofertę:
Działalność Sanitarna i Pokrewna Roman Wysogląd
32-600 Oświęcim, Poręba Wielka ul. Tyszkiewicza 37
Cena oferty - 149.00 zł (brutto) w tym
cena za 1 godz. odśnieżania – 69,00 zł
cena za 1 godz. posypywania – 80,00 zł


Oświęcim dnia: 2006-10-18

_____________________________________________

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony

Wójt Gminy Oświęcim
Zamkowa 12
32-600 Oświęcim
ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników w sezonach zimowych 2006/2007 i 2007/2008”

Wspólny Słownik Zamówień: 90210000-2

Termin wykonania zamówienia : data rozpoczęcia: 2006-11-01, data zakończenia: 2008-04-30

Termin związania ofertą: 30 dni

Pracownikiem upoważniony do kontaktów z wykonawcami jest:

w zakresie proceduralnym i merytorycznym:
1) Agata Grzebinoga - Inspektor tel. (033) 844-95-21

Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 21 do dnia 2006-10-18 do godz. 10:00.

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego pok. nr 28 o godz. 10.30

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:
1) Sytuacja podmiotowa wykonawcy
Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

2)Zdolność techniczna
Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1) Cena (koszt) 100%

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 21 lub klikając na poniższe linki:


Plik do pobrania: SIWZ.pdf
Plik do pobrania: formularz oferty.pdf
Plik do pobrania: Zalacznik Nr 1.pdf
Plik do pobrania: Zalacznik Nr 2.pdf
Plik do pobrania: Wzór umowy.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl