Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg na wykonanie odcinka zarurowania rowu przy ul. Brzozowej w BrzezincePowrót


Wyniki przetargu:

UG 3411/PN/23/06

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA

WÓJT GMINY OŚWIĘCIM,
ul. Zamkowa 12 ,
32-600 Oświęcim, woj. małopolskie,
tel. (033)844-18-66, fax (033)844-15-68,

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Wykonanie odcinka zarurowania rowu przy ul. Brzozowej w Brzezince.

Wybrano ofertę:
Firma Usługowa ANDMAR
32-610 Oświęcim
Brzezinka ul. Brzozowa 31
Cena oferty - 68 983.92 zł (brutto)


Oświęcim dnia: 2006-10-18

_____________________________________________

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony

Wójt Gminy Oświęcim
ul. Zamkowa 12
32-600 Oświęcim

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie odcinka zarurowania rowu przy ul. Brzozowej w Brzezince

Wspólny Słownik Zamówień: 45231110-9

Termin wykonania zamówienia : 30.11.2006r

Termin związania ofertą: 30 dni

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
• w zakresie proceduralnym:
1) Agata Grzebinoga - Inspektor tel. (033) 844-95-21

• w zakresie merytorycznym:
1) Grażyna Kolasa - Inspektor tel. (033) 844-95-51

Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 21 do dnia 2006-10-18 do godz. 10:00.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:
1) Sytuacja podmiotowa wykonawcy
Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

2) Zdolność techniczna
Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia


Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
Cena (koszt) 100%

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 21 lub klikając na poniższe linki:


Plik do pobrania: specyfikacje brzozowa.pdf
Plik do pobrania: Opis CHODNIKbrzozowa.pdf
Plik do pobrania: poprzeczki z chodnikiem cz II.pdf
Plik do pobrania: sytuacja brzozowa z chodnikiem Model (1).pdf
Plik do pobrania: Typowe.pdf
Plik do pobrania: Przedmiar - zarurowanie 1-5.pdf
Plik do pobrania: profil, poprzeczki z chodnikiem Model (1).pdf
Plik do pobrania: SIWZ.pdf
Plik do pobrania: WZOR FORMULARZA OFERTY.pdf
Plik do pobrania: Oswiadczenie -Załacznik nr 1.pdf
Plik do pobrania: WZOR PROJEKTU UMOWY.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl