Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Dostawa materiałów opałowych dla potrzeb Gminy Zembrzyce zima 2006/2007Powrót

O G Ł O S Z E N I E
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Dostawa materiałów opałowych dla potrzeb Gminy Zembrzyce zima 2006/2007

I. Zamawiający : Gmina Zembrzyce, siedziba 34-210 Zembrzyce nr 540, tel (033) 874 60 02; fax (033) 8770 700 zwanym dalej Zamawiającym.

Adres strony internetowej gdzie jest dostępna specyfikacja www.zembrzyce.pl
Adres poczty elektronicznej gminazembrzyce@poczta.fm

II. Niniejsze postępowanie oraz udzielenie zamówienia zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z dnia 2004 r. Nr 19 poz. 177) zwanej dalej Ustawą.

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro.

III. Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w budynku Urzędu Gminy w Zembrzycach adres : 34-210 Zembrzyce 540 pokój nr 14, za pośrednictwem poczty, ewentualnie pobrać ze strony internetowej www.zembrzyce.pl Specyfikacja jest dostępna nieodpłatnie.

IV. Przedmiot zamówienia jest dostawa materiałów opałowych dla potrzeb Gminy Zembrzyce 2006/2007 w asortymentach i szacunkowych ilościach :
- Węgiel kęsy wysokokaloryczny nie koksujący - ilość 43 ton
- Muł /maziasty/ - ilość 8 ton
- Koks gruby gat.I - ilość 30 ton

Kody i oznaczenia CPV :
10000000 -3 - węgiel, węgiel brunatny, koks i inne produkty węglopochodne

V. Osoby upoważnione do kontaktów :
W sprawach formalnych osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami jest Przemysław Fidelus , tel. (033) 874 60 02.
W sprawach technicznych osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami Barbara Wrona, tel. (033) 874 60 02.

VI. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII. Wymagany termin realizacji zamówienia : od 1 listopada 2006 do 30 kwietnia 2007 /dostawy sukcesywne według składanych potrzeb przez zamawiającego/

VIII. Warunki jakie muszą spełniać wykonawcy - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy :
a) Wykonawca nie jest wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i ust.2 ustawy.
b) Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
c) Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
d) Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

IX. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów wg reguły spełnia - nie spełnia. Wykonawca, który nie spełnia każdego z w/w warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona.

X. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) Oświadczenie, że wykonawca spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 117 z późn. zm.) wg wzoru określonego SIWZ.
b) Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 117 z późn. zm.) wg wzoru określonego w SIWZ.
c) Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wg wzoru określonego w SIWZ.
d) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
e) Oświadczenie o aktualności odpisu z właściwego rejestru (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) wg wzoru określonego w SIWZ.

Szczegóły dotyczące oświadczeń i dokumentów niezbędnych w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

XI. Zamawiający nie wymaga składania wadium.

XII. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będą
cena ofertowa - 100%

XIII. Oferty należy składać w budynku Urzędu Gminy w Zembrzycach adres : Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce pokój nr 14 w terminie do dnia 13.10.2006 r. godz. 1100.

XIV. Otwarcie ofert odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Zembrzycach adres : Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce na Sali narad w terminie do dnia 13.10.2006 r. godz. 1130.

XV. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu do składania ofert.

Zembrzyce, dnia 05.10.2006 r.
Data publikacji: 2006-10-05

Data publikacji: 2006-10-05

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 40.288,80 zł brutto
Cena najdrozszej: 51.587,11 zł brutto


P.P.U.H. „IR-BUD” Irena Targosz Las 68, 34-323 Ślemień za cenę netto oferty 33.023,61 zł, plus podatek VAT 22%, za cenę brutto 40.288,80 zł.

Z pośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta ta miała najniższą cenę będącą jedynym kryterium wyboru ofert.
Plik do pobrania: siwz.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl