Portal Środa - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jesteś , możesz być tylko sobą". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg na remont rowu odwadniającego na ternie Osady Stawy GrojeckiePowrót

UG 3411/PN/22/06

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA

WÓJT GMINY OŚWIĘCIM,
ul. Zamkowa 12 ,
32-600 Oświęcim, woj. małopolskie,
tel. (033)844-18-66, fax (033)844-15-68,

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Remont rowu odwadniającego na terenie Osady Stawy Grojeckie.

wybrano ofertę:
Zakład Budownictwa i Inżynierii Wodnej WOD-KAN-BUD
32-615 Grojec
ul. Kółkowa 9
Cena oferty - 49 854.46 zł (brutto)


Oświęcim dnia: 2006-10-16
_____________________________________________

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony

Wójt Gminy Oświęcim
Zamkowa 12
32-600 Oświęcim
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Remont rowu odwadniającego na terenie Osady Stawy Grojeckie

Wspólny Słownik Zamówień: 45244000-9

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2006-11-30

Termin związania ofertą: 30 dni

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
• w zakresie proceduralnym:
1 Agata Grzebinoga - Inspektor tel. (033) 844-95-21

• w zakresie merytorycznym:
1 mgr Beata Dubiel - inspektor tel. (033) 844-95-15

Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 21 do dnia 2006-10-13 do godz. 10:00.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie prewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.


W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:
1) Sytuacja podmiotowa wykonawcy
Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

2) Zdolność techniczna
Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. Cena (koszt) - 100%

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 21 lub klikając na poniższe linki:


Data publikacji: 2006-10-05


Plik do pobrania: SIWZ.pdf
Plik do pobrania: Specyfikacja techniczna.pdf
Plik do pobrania: Sprawozdanie techniczne 1.pdf
Plik do pobrania: uzgodnienie TP S.A..pdf
Plik do pobrania: mapa zasadniczna 2.pdf
Plik do pobrania: mapa zasadniczna 3.pdf
Plik do pobrania: mapa zasadniczna 4.pdf
Plik do pobrania: mapa zasadniczna 5_1.pdf
Plik do pobrania: mapa zasadniczna 5_2.pdf
Plik do pobrania: mapa zasadniczna 6_1.pdf
Plik do pobrania: mapa zasadniczna 6_2.pdf
Plik do pobrania: Przedmiar robot.pdf
Plik do pobrania: Formularz ofertowy.pdf
Plik do pobrania: Zalacznik do druku oferty.pdf
Plik do pobrania: Wzor umowy.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl