Portal Wtorek - 6 grudnia 2022 Dionizji, Leontyny, Mikołaja     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg na wymianę pokrycia dachowego na budynku gimnazjum w Czernicy przy ulicy Brata Alberta Chmielowskiego 9Powrót

Czernica, dnia 3.10.2006r.


L.dz. 341/P- 25/2006


WÓJT GMINY CZERNICA
ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej do 60 000 euro
na
Wymiana pokrycia dachowego na budynku Gimnazjum w Czernicy przy ulicy Brata Alberta Chmielowskiego 9

1. Przedmiot zamówienia: Wymiana pokrycia dachowego na budynku Gimnazjum w Czernicy przy ulicy Brata Alberta Chmielowskiego
CPV 451110000-8 – rozbiórki i demontaże
CPV 45261000-4, 452623000-4, 45410000-4, 45310000-3 – prace remontowe i pokrywcze
CPV 45262100- 2 - rusztowania
2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
3. Informacja o warunkach wymaganych od wykonawcy zamówienia:
W przetargu mogą brać udział Wykonawcy:
a) spełniający warunki wynikające z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp
b) prowadzą działalność w zakresie objętym przedmiotem zamówienia
c) wykonali w okresie ostatnich pięciu lat do daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia należycie minimum 2 roboty odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- to z tego okresu
d) spełniają wymagania określone w SIWZ
4. Dokumenty i oświadczenia jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu :
1) odpowiednio wypełniony i podpisany formularz oferty ( załącznik nr 2)
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzającego uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
3) umowa spółki - w przypadku gdy wykonawcą jest spółka cywilna lub jawna
4) pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika w przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze
5) umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie, zawierająca co najmniej upoważnienie dla jednej ze stron umowy od pozostałych stron do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu lub reprezentowania i podpisania umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego
6) wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej dwóch robót odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia( każda) z podaniem wartości netto robót, zakresu robót, daty i miejsca robót ( załącznik nr 5)
7) dokumenty potwierdzające, że dostawy, o których mowa w punkcie 7 zostały wykonane należycie
8) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 100 000 zł
9) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy pzp ( załącznik nr 3)
10) oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ( załącznik nr 4)
11) parafowany podpisem wykonawcy projekt umowy
12) kosztorys ofertowy
13) uprawnienia wymagane przepisami Prawa budowlanego osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy
14) dowód wpisu kierownika budowy na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków określonych w SIWZ przez wykonawcę metodą spełnia / nie spełnia
5. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej
6. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej
7. Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej
8. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
9. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej
10. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia ( nieodpłatnie ) można nabyć w Urzędzie Gminy Czernica ul. Kolejowa 3 ( pokój nr 28 ) w godzinach 9,00-14,00, lub złożyć wniosek o jej przesłanie albo pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Czernica www. czernica.iap.pl.
11. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 20.11.2006r.
12. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
13. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, pokój nr 28 w terminie do dnia 12.10.2006r. do godz. 12,00
14. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, sala sesyjna – pokój nr 19,dnia 12.10.2006r. o godz. 12,15
15. Kryteria oceny ofert – cena brutto 100 %
16. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty
17. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Pani Jadwiga Michalak – ( pokój nr 28 ) tel. 071-318-01-77 wew. 26 w Urzędzie Gminy Czernica przy ulicy Kolejowej 3 ( w godzinach 9,00 – 14,00)
13. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania znajduje się na PORTALU UZP :
numer OWP/2006/10/-3-1874605Ogłoszono:
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3
2. Strona internetowa Urzędu Gminy Czernica www.czernica.iap.pl
3. Portal UZP numer OWP/2006/10/03-1874605Data publikacji: 2006-10-03

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: 162 671,59zł
Cena najdrozszej: 162 671,59zł


Wygrywajacy: ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY Andrzej Łuszczyński
Regon: 931976022
Wieczysta 139/18
50-550 Wroclaw
Powiat Wrocław
Wojewodztwo Dolnośląskie
Telefon: 607076307
Fax: 7855606
Adres www:
Adres e-mail:
Cena oferty: 162 671,59zł w tym VAT 29 334,22zł
Zadania:Plik do pobrania: przedmiar robót.pdf
Plik do pobrania: SPIS SPECYFIKACJI.doc
Plik do pobrania: ST-0[1].0.doc
Plik do pobrania: ST 1[1].0 - rozbiórki.doc
Plik do pobrania: ST 2[1].0 - remontowe.doc
Plik do pobrania: SIWZ wymiana dachu Czernica.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl