Portal Niedziela - 27 listopada 2022 Franciszka, Kseni, Maksymiliana      "Kochać to trwać w wierności i oddaniu". William Szekspir
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego dla potrzeb Gminy Czernica na sezon grzewczy 2006/2007Powrót

Czernica, dnia 3.10.2006r.


L.dz. 341/P- 24/2006


WÓJT GMINY CZERNICA
ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej do 60 000 euro
na
Dostawa oleju opałowego dla potrzeb Gminy Czernica na sezon grzewczy 2006/2007

1. Przedmiot zamówienia: Dostawa oleju opałowego dla potrzeb Gminy na sezon grzewczy 2006/2007
CPV 23.12.21.00 - 9 – olej opałowy
2. Rodzaj zamówienia: dostawa
3. Informacja o warunkach wymaganych od wykonawcy zamówienia:
W przetargu mogą brać udział Wykonawcy:
a) spełniający warunki wynikające z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp
b) prowadzą działalność w zakresie objętym przedmiotem zamówienia
c) wykonali w okresie ostatnich trzech lat do daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia należycie minimum 2 dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- to z tego okresu
d) spełniają wymagania określone w SIWZ
4. Dokumenty i oświadczenia jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu :
1) odpowiednio wypełniony i podpisany formularz oferty z zestawieniem Nr1 ( załącznik nr 2)
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzającego uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
3) koncesje, zezwolenia lub licencje, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania na podjęcie działalności w zakresie objętym zamówieniem
4) umowa spółki - w przypadku gdy wykonawcą jest spółka cywilna lub jawna
5) pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika w przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze
6) umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie, zawierająca co najmniej upoważnienie dla jednej ze stron umowy od pozostałych stron do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu lub reprezentowania i podpisania umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego
7) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia( każda) z podaniem wartości netto dostaw, zakresu dostaw, daty i miejsca dostawy ( załącznik nr 5)
8) dokumenty potwierdzające, że dostawy, o których mowa w punkcie 7 zostały wykonane należycie
9) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 150 000 zł
10) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy pzp ( załącznik nr 3)
11) oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ( załącznik nr 4)
12) parafowany podpisem wykonawcy projekt umowy
13) aktualny cennik producenta oleju opałowego , z którego dostawca będzie pobierał olej opałowy
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków określonych w SIWZ przez wykonawcę metodą spełnia / nie spełnia
5. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej
6. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej
7. Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej
8. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
9. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej
10. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia ( nieodpłatnie ) można nabyć w Urzędzie Gminy Czernica ul. Kolejowa 3 ( pokój nr 28 ) w godzinach 9,00-14,00, lub złożyć wniosek o jej przesłanie albo pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Czernica www. czernica.iap.pl.
11. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 31.05.2007r.
12. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
13. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, pokój nr 28 w terminie do dnia 12.10.2006r. do godz. 10,00
14. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, sala sesyjna – pokój nr 19,dnia 12.10.2006r. o godz. 10,15
15. Kryteria oceny ofert – cena brutto 100 %
16. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty
17. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Pani Jadwiga Michalak – ( pokój nr 28 ) tel. 071-318-01-77 wew. 26 w Urzędzie Gminy Czernica przy ulicy Kolejowej 3 ( w godzinach 9,00 – 14,00)
13. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania znajduje się na PORTALU UZP :
numer OWP/2006/10/-3-1431192Ogłoszono:
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3
2. Strona internetowa Urzędu Gminy Czernica www.czernica.iap.pl
3. Portal UZP numer OWP/2006/10/03-1431192


Data publikacji: 2006-10-03

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 3
Odrzucono ofert: 1
Cena najtanszej: 189 075,60 zł
Cena najdrozszej: 190 612,80 zł


Wygrywajacy: "PETROL" Spółka z o.o.
Regon: 530935128
1 Maja 90
55-080 Kąty Wrocławskie
Powiat Wrocław
Wojewodztwo Dolnośląskie
Telefon: 0713166172
Fax: 0713167086
Adres www: www.petrol.pl
Adres e-mail:
Cena oferty: 189 075,60zł w tym VAT 34 095,60zł
Zadania:Plik do pobrania: SIWZ olej.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl