Portal Piatek - 2 grudnia 2022 Balbiny, Ksawerego, Pauliny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
przetarg nieograniczony na " Zakup kruszywa drogowego " .Powrót


Wieliczka 27.09.2006 r.

O G Ł O S Z E N I E
O P R Z E T A R G U N I E O G R A N I C Z O N Y M
wartość zamówienia poniżej 60 000 EURO
Gmina Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 ogłasza przetarg nieograniczony na „ Zakup kruszywa drogowego ” .

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta i Gminy, Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Limanowskiego 32 , pokój 16 telefon 012 278-32-53 . Dostępna również na stronie www.wieliczka.eu .
Cena SWIZ bezpłatna .

Określenie przedmiotu zamówienia :
Zakup kruszywa drogowego
w/g frakcji 0-12,8 w ilości 500 ton
0-31,5 w ilości 500 ton
0.63 w ilości 600 ton
Odległość miejsca zakupu od siedziby zamawiającego nie może przekroczyć 30 km

usługa CPV- 14212200-2

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia do 20.12.2006 r .

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy :
1. Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. l ustawy PZP tj.
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Warunek zostanie spełniony przez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
2.Wykonali w ciągu ostatnich3-ch lat co najmniej jedną dostawę odpowiadająca swoim rodzajem i wartością dostawę stanowiącą przedmiot zamówienia.
Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie stosownego wykazu z którego co najmniej jedna dostawa spełnia w/wym kryterium.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami specyfikacji.

Wadium - Zamawiający nie pobiera wadium


Kryterium wyboru ofert - cena 100%.

Oferty należy złożyć w Sekretariacie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1. Oferta ma być umieszczona w nieprzeźroczystym opakowaniu z napisem :
„Zakup kruszywa drogowego „.

Termin składania ofert upływa dnia 06.10.2006 r do godz.9.55

Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.10.2006 r o godz.10.00 w siedzibie zamawiającego:
Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 – gabinet Burmistrza.

Termin związania ofertą - 30 dni .


Uprawnieni do kontaktu z oferentami :
Teresa Kuchnia , Danuta Piechnik

Data publikacji: 2006-09-28


Plik do pobrania: SIWZ-kruszywo 2006.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl