Portal Wtorek - 21 marca 2023 Benedykta, Lubomiry, Lubomira     "Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go." - Seneka
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Dostawa fabrycznie nowego autobusu międzymiastowego przystosowanego do przewozu dzuieci szkonych oraz osób niepełnosprawnychPowrót

Czernica, dnia 27 września 2006r.


L.dz. 341/P- 22/2006


WÓJT GMINY CZERNICA
ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 60 000 euro
na
Dostawa fabrycznie nowego autobusu międzymiastowego przystosowanego do przewozu dzieci szkolnych oraz osób niepełnosprawnych

1. Przedmiot zamówienia: Dostawa fabrycznie nowego autobusu międzymiastowego przystosowanego do przewozu dzieci szkolnych oraz osób niepełnosprawnych
Max – 80 miejsc w tym: 49 miejsc siedzących plus jedno miejsce do mocowania wózka inwalidzkiego dla osób niepełnosprawnych
nr klasyfikacji zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV 34.12.10.10 - 1
2. Rodzaj zamówienia: dostawa
3. Informacja o warunkach wymaganych od wykonawcy zamówienia:
W przetargu mogą brać udział Wykonawcy:
a) spełniający warunki wynikające z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp
b) prowadzą działalność w zakresie objętym przedmiotem zamówienia
c) wykonali w okresie ostatnich trzech lat do daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia należycie minimum 2 dostawy odpowiadające swoim charakterem przedmiotowi zamówienia ( tj. dostawa autobusu o parametrach technicznych i jakościowych zbliżonych do przedmiotu zamówienia) , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- to z tego okresu
d) spełniają wymagania określone w SIWZ
4. Dokumenty i oświadczenia jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu :
1) odpowiednio wypełniony i podpisany formularz oferty ( załącznik nr 2)
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzającego uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
3) koncesje, zezwolenia lub licencje, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania na podjęcie działalności w zakresie objętym zamówieniem
4) umowa spółki - w przypadku gdy wykonawcą jest spółka cywilna lub jawna
5) pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika w przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze
6) umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie, zawierająca co najmniej upoważnienie dla jednej ze stron umowy od pozostałych stron do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu lub reprezentowania i podpisania umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego
7) aktualne zaświadczenia :
a) właściwego naczelnika urzędu skarbowego
b) właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
8) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw odpowiadających swoim charakterem przedmiotowi zamówienia ( tj. dostawa autobusu o parametrach technicznych i jakościowych zbliżonych do przedmiotu zamówienia) z podaniem wartości netto zamówienia, daty i miejsca dostawy ( załącznik nr 5)
9) dokumenty potwierdzające, że dostawy, o których mowa w punkcie 8 zostały wykonane należycie
10) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 800 000 zł
11) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy pzp ( załącznik nr 3)
12) oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ( załącznik nr 4)
13) dokumenty zawierające specyfikację techniczną oraz opis wyposażenia zamawianego autobusu w formie wynikającej z opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ oraz zdjęcia oferowanego autobusu z zewnątrz lub wewnątrz
14) kopię świadectwa homologacji
15) parafowany podpisem wykonawcy projekt umowy
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków określonych w SIWZ przez wykonawcę metodą spełnia / nie spełnia
5. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej
6. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej
7. Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej
8. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
9. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej
10. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia ( nieodpłatnie ) można nabyć w Urzędzie Gminy Czernica ul. Kolejowa 3 ( pokój nr 28 ) w godzinach 9,00-14,00, lub złożyć wniosek o jej przesłanie albo pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Czernica www. czernica.iap.pl.
11. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 22.12.2006r.
12. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
13. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, pokój nr 28 w terminie do dnia 18.10.2006r. do godz. 9,00
14. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, sala sesyjna – pokój nr 19,dnia 18.10.2006r. o godz. 9,15
15. Kryteria oceny ofert – cena brutto 100 %
16. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty
17. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Pani Jadwiga Michalak – ( pokój nr 28 ) tel. 071-318-01-77 wew. 26 w Urzędzie Gminy Czernica przy ulicy Kolejowej 3 ( w godzinach 9,00 – 14,00)
13. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania znajduje się w Biuletynie Zamówień Publicznych
nr 255 z dnia 27.09.2006r. pod pozycją 50054Ogłoszono:
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3
2. Strona internetowa Urzędu Gminy Czernica www.czernica.iap.pl
3. BZP nr 255 z dnia 27.09.2006r. poz. 50054


Data publikacji: 2006-09-27

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: 520 940 zł
Cena najdrozszej: 520 940 zł


Wygrywajacy: POLSKIE AUTOBUSY sp. z o.o. oddzial Sanok
Regon: 932276960
Lipińskiego 109
38-500 Sanok
Powiat Sanocki
Wojewodztwo Podkarpackie
Telefon: 0134650253
Fax: 0134650436
Adres www: www.polskieautobusy.com.pl
Adres e-mail: sanok@polskieautobusy.com.pl
Cena oferty: 520 940 zł w tym VAT 93 940 zł
Zadania:Plik do pobrania: SIWZ -nowy autobus.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl