Portal Poniedziałek - 5 grudnia 2022 Kryspiny, Norberta, Sabiny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
OSP Brzezinka ogłasza przetarg na wykonanie lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w BrzezincePowrót

Wyniki przetargu:

OSP Brzezinka/PN/1/06


OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA


OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA RP
W BRZEZINCE
Brzezinka ul. Brzozowa 46 ,
32-600 Oświęcim, woj. małopolskie,
tel. (033)843-05-98,

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Wykonanie lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Brzezince.

Wybrano ofertę:

Pojazdy Specjalistyczne Zbigniew Szczęśniak
43-384 Jaworze
ul. Podgórska 506
Cena oferty - 114 800.00 zł (brutto)


Oświęcim dnia: 2006-10-10

____________________________________________


Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony.

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezince
32-600 Oświęcim, Brzezinka, ul. Brzozowa 46
NIP -549-20-74-537, REGON - 357150929

ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Wykonanie lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Brzezince”


Wspólny Słownik Zamówień: 34144210-3

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2006-12-20

Termin związania ofertą: 30 dni

Osobami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są :

1. Agata Grzebinoga - Inspektor Urzędu Gminy Oświęcim - tel. (033) 844-18-66 wew. 24 (w zakresie sporządzenia oferty)

2. Edmund Kalfas – Komendant Gminny ZOSP RP tel. 609 653 367

3. Tomasz Podbiał – Prezes Zarządu OSP w Brzezince – tel. 510 568 107


Oferty należy składać siedzibie Urzędu Gminy Oświęcim w Oświęcimiu, ul. Zamkowa 12, pokój nr 21 do dnia 2006-10-10 do godz. 9:00.

Otwarcie nastąpi w dniu 2006-10-10 o godz. 9.15.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:
Nr Warunek: Sposób oceny:
1 Oświadczenia z art. 22 i 24 Wykonawca składa oświadczenie

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
Nr: Nazwa kryterium: Waga:
1. Koszt wykonania 90 %
2. Warunki gwarancji 10%


Prezes Zarządu
Ochotniczej Straży Pożarnej
Tomasz Podbiał


Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Urzędzie Gminy 32-600 Oświęcim, ul. Zamkowa 12 w pokoju Nr 21 lub pocztą na wniosek Wykonawcy
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest także dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.ospbrzezinka.friko.pl lub klikając na poniższe linki:


Data publikacji: 2006-09-27


Plik do pobrania: Specyfikacja.pdf
Plik do pobrania: Zalacznik Nr 1.pdf
Plik do pobrania: Wzor umowy.pdf
Plik do pobrania: Oferta.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl