Portal Wtorek - 6 grudnia 2022 Dionizji, Leontyny, Mikołaja     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
przetarg nieograniczony na : Odbiór, transport i składowanie odpadów zawierający azbest w ilości 100 ton pochodzących z terenu miasta i gminy WieliczkaPowrót

OS-7629 / I- 4 / 2006 Wieliczka 25.09.2006 r.

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U N I E O G R A N I C Z O N Y M

Gmina Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 ogłasza przetarg nieograniczony na „Odbiór , transport i składowanie odpadów zawierający azbestw ilości 100 ton pochodzących z terenu miasta i gminy Wieliczka

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta i Gminy, Wydział Ochrony Środowiska ul. Limanowskiego 32, II piętro , pokój 34 telefon ( 012) 291-30-61 . Dostępna również na stronie www.wieliczka.eu.

Opis przedmiotu zamówienia
Odbiór , transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest
pochodzący od osób fizycznych z terenu miasta i gminy Wieliczka ( CPV : 90230000-8 )
Zakres usługi obejmuje :
- szczelne zapakowanie odpadów azbestowych do worków fliowych lub folią
- zważenie azbestu na posesji właściciela
- załadunek na samochód specjalistyczny przeznaczony do przewozu
- transport na składowisko
- składowanie i unieszkodliwienie na składowisku odpadów azbestowych
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Kryteria oceny ofert – wywóz 100 ton cena 100 %
Termin realizacji : 15.11.2006 r.
Uprawnieni do kontaktu z oferentami : Tadeusz Juras, Barbara Szlasek
Składanie ofert : 3.10.2006 r do godz. 10°° .
Oferta ma być zapakowana w nieprzeźroczystym opakowaniu z napisem :
„ Odbiór , transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest pochodzący od osób fizycznych z terenu miasta i gminy Wieliczka „.
Oferty należy złożyć w Sekretariacie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1.
Termin składania ofert upływa dnia 3.10.2006 r. do godz.10:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 3.10.2006 r. o godz.10:05 w siedzibie zamawiającego: Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 – gabinet Burmistrza.
Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia oferty wadium
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy :
- Spełniają kryteria zawarte w SIWZ.
- Spełniają kryteria zawarte w Ustawie Prawo zamówień publicznych.
- W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust.1 oraz nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 uPzp, spełnią warunki określone w niniejszej specyfikacji
- posiadają aktualną umowę ze składowiskiem na odbiór i utylizację odpadów azbestowych - posiadają aktualną decyzję wydaną przez właściwy organ ( starostę lub wojewodę )uprawniającą do zbierania , transportu odpadów zawierających azbest
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń wymaganych postanowień SIWZ przy zastosowaniu formuły : spełnia /nie spełnia
- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
- Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
- Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej .

Termin związania ofertą - 30 dniData publikacji: 2006-09-25

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: -
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: -
Cena najdrozszej: -


Nazwa zadania :
„ Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest pochodzący od osób fizycznych z terenu miasta i gminy Wieliczka .
Osoba do kontaktów : Tadeusz Juras ( 012 ) 291 30 61
Tryb postępowania : przetarg nieograniczony
Uzasadnienie wyboru : najniższa cena

Nazwa i adres wykonawcy :
LUMEN Sp. z o.o. ul. Piotra i Pawła 9, 72 – 015 Police woj. zachodniopomorskie, tel.( 091 ) 317 23 33
na kwotę 35 203 ,00 zł

Data zawarcia umowy : 20.10.2006 r.
Plik do pobrania: SIWZ azbest.pdf
Plik do pobrania: karta tytulowa oferty.doc
Plik do pobrania: oswiadczenie art22.doc
Plik do pobrania: projekt umowy.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl