Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
przetarg nieograniczony na : Wymiana okien i drzwi w mieszkaniach oraz remont pomieszczenia w.c., ul. Dembowskiego 32 w Wieliczce.Powrót

Wieliczka 21.09.2006 r.
O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U N I E O G R A N I C Z O N Y M

Gmina Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 ogłasza
przetarg nieograniczony na „Wymiana okien i drzwi w mieszkaniach oraz remont pomieszczenia w.c., ul. Dembowskiego 32 w Wieliczce”.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiaj±cego, Urz±d Miasta i Gminy, Wydział Budynków i Lokali ul. Limanowskiego 32 ,parter , pokój 5 telefon ( 012) 278-65-23 , 278-63-12 . Dostępna również na stronie www.wieliczka.eu
Cena SWIZ 5,52 zł .
Opis przedmiotu zamówienia : Wymiana okien i drzwi w mieszkaniach oraz remont pomieszczenia w.c. ul. Dembowskiego 32 w Wieliczce”. ( CPV:45453000-7) .
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych .
Zakres robót obejmuje:
wymiana okien i drzwi w lokalach mieszkalnych
remont wspólnego w.c.
Szczegółowy zakres zadania należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót, specyfikacj± techniczn± wykonania i odbioru robót budowlanych.

Nie dopuszcza się składanie ofert czę¶ciowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Wadium w wysoko¶ci : 680,00 zł musi być wniesione do dnia 29.09.2006 r do godz.9:30

Termin realizacji : do 30.11.2006 r .

Uprawnieni do kontaktu z oferentami : Grażyna Gumuła , Janusz Lepiarz.

Składanie ofert :
Oferta ma być opakowana w nieprzeĽroczystym opakowaniu z napisem :
„Wymiana okien i drzwi w mieszkaniach oraz remont pomieszczenia w.c.
ul. Dembowskiego 32 w Wieliczce”.
Oferty należy złożyć w Sekretariacie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1.

Termin składania ofert upływa dnia 29.09.2006 r do godz. 9:45.

Otwarcie ofert nast±pi dnia 29.09.2006 r o godz.10:00 w siedzibie zamawiaj±cego: Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 – gabinet Burmistrza.

Kryterium wyboru ofert - cena 100%.

W przetargu mog± wzi±ć udział oferenci którzy :
Spełniaj± kryteria zawarte w SIWZ.
Spełniaj± kryteria zawarte w Ustawie Prawo zamówień publicznych.
W postępowaniu mog± brać udział oferenci, którzy spełniaj± warunki art. 22 ust.1 oraz nie podlegaj± wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 uPzp, spełni± warunki okre¶lone w niniejszej specyfikacji oraz wykonali w okresie ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalno¶ci jest krótszy –w tym okresie - co najmniej jedn± robotę budowlan± odpowiadaj±c± swoim rodzajem i warto¶ci± robotom budowlanym , stanowi±cym przedmiot zamówienia- warunek ten zostanie spełniony poprzez złożenie dokumentu zawieraj±cego wykaz tych robót , z których co najmniej jedna odpowiada powyższym warunkom.

Termin zwi±zania ofert± - 30 dni .

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej

Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Data publikacji: 2006-09-22


Plik do pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dembowskiego 32I.pdf
Plik do pobrania: przedmiar robot Dembowskiego32.pdf
Plik do pobrania: Wieliczka - ul. Dembowskiego 32 - specyfikacja techn..pdf
Plik do pobrania: Zał. - karta tytułowa ul. Dembowskiego 32.doc
Plik do pobrania: umowa wzór Dembowskiego 32.doc
Plik do pobrania: o¶widczenie wykonawcy Dembowskiego 32.odt
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl