Portal Piatek - 7 pazdziernika 2022 Krystyna, Marii, Marka     "Chcecie być szczęśliwi przez chwilę? Zemścijcie się. Chcecie być szczęśliwi na zawsze? Przebaczcie." - Henry Lacordaire
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
przetarg nieograniczony na : Wymiana okien i drzwi w mieszkaniach oraz remont pomieszczenia w.c., ul. Dembowskiego 32 w Wieliczce.Powrót

Wieliczka 21.09.2006 r.
O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U N I E O G R A N I C Z O N Y M

Gmina Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 ogłasza
przetarg nieograniczony na „Wymiana okien i drzwi w mieszkaniach oraz remont pomieszczenia w.c., ul. Dembowskiego 32 w Wieliczce”.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta i Gminy, Wydział Budynków i Lokali ul. Limanowskiego 32 ,parter , pokój 5 telefon ( 012) 278-65-23 , 278-63-12 . Dostępna również na stronie www.wieliczka.eu
Cena SWIZ 5,52 zł .
Opis przedmiotu zamówienia : Wymiana okien i drzwi w mieszkaniach oraz remont pomieszczenia w.c. ul. Dembowskiego 32 w Wieliczce”. ( CPV:45453000-7) .
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych .
Zakres robót obejmuje:
wymiana okien i drzwi w lokalach mieszkalnych
remont wspólnego w.c.
Szczegółowy zakres zadania należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Wadium w wysokości : 680,00 zł musi być wniesione do dnia 29.09.2006 r do godz.9:30

Termin realizacji : do 30.11.2006 r .

Uprawnieni do kontaktu z oferentami : Grażyna Gumuła , Janusz Lepiarz.

Składanie ofert :
Oferta ma być opakowana w nieprzeźroczystym opakowaniu z napisem :
„Wymiana okien i drzwi w mieszkaniach oraz remont pomieszczenia w.c.
ul. Dembowskiego 32 w Wieliczce”.
Oferty należy złożyć w Sekretariacie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1.

Termin składania ofert upływa dnia 29.09.2006 r do godz. 9:45.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.09.2006 r o godz.10:00 w siedzibie zamawiającego: Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 – gabinet Burmistrza.

Kryterium wyboru ofert - cena 100%.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy :
Spełniają kryteria zawarte w SIWZ.
Spełniają kryteria zawarte w Ustawie Prawo zamówień publicznych.
W postępowaniu mogą brać udział oferenci, którzy spełniają warunki art. 22 ust.1 oraz nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 uPzp, spełnią warunki określone w niniejszej specyfikacji oraz wykonali w okresie ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie - co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym , stanowiącym przedmiot zamówienia- warunek ten zostanie spełniony poprzez złożenie dokumentu zawierającego wykaz tych robót , z których co najmniej jedna odpowiada powyższym warunkom.

Termin związania ofertą - 30 dni .

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej

Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Data publikacji: 2006-09-22


Plik do pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dembowskiego 32I.pdf
Plik do pobrania: przedmiar robot Dembowskiego32.pdf
Plik do pobrania: Wieliczka - ul. Dembowskiego 32 - specyfikacja techn..pdf
Plik do pobrania: Zał. - karta tytułowa ul. Dembowskiego 32.doc
Plik do pobrania: umowa wzór Dembowskiego 32.doc
Plik do pobrania: oświdczenie wykonawcy Dembowskiego 32.odt
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl