Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Gminy Nawojowa.Powrót

nazwa zamówienia:
Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Gminy Nawojowa.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 4a ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) /t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163/ Wójt Gminy Nawojowa informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Gminy Nawojowa”. w dniu 12 października 2006 r. udzielił zamówienia Przedsiębiorstwu Geodezyjnemu PRACTICUS Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Naściszowskiej 20.

Tel. 018 441 04 92

Uzasadnienie:

Wykonawca złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu, która otrzymała maksymalna liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium (100 pkt) i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163) Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu przetargowym wybrał do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Geodezyjne „PRACTICUS” Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Naściszowskiej 20.

Uzasadnienie:

Oferta złożona przez w/w Oferenta otrzymała maksymalna liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium (100 pkt) i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługa

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Nawojowa - Wójt Gminy
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
Strona WWW: www.wrotamalopolski.pl
E-mail:wojt@nawojowa.sacz.pl

Godziny urzędowania: w poniedziałek od godz. 08:00 do 16:00
od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 16:30

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Informacja o uzyskaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można:
- pobrać ze strony internetowej: www.nawojowa.sacz.pl
- odebrać osobiście – w siedzibie Zamawiającego pokój nr 48
- na wniosek wysyłana za zaliczeniem pocztowym.

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Gminy Nawojowa tj.
1. Podział działek ewidencyjnych nr 263/3 położonej w Nawojowej i nr 50 położonej w Popardowej oraz wydzielenie gruntu w Popradowej pod studnię głębinową;

2. Kopii mapy ewidencyjnej z wykazem zmian gruntowych i wykazem synchronizacyjnym dla działek ewidencyjnych nr 197, 114, 254 położonych w Nawojowej i nr 365, 399 położonych w Żeleźnikowej Wielkiej;

3. Mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500
- pod budowę przepustu na potoku Bukowiec w ciągu drogi gminnej na odcinku Cmentarz – os. Bukowiec (koło zabudowań Pana Południaka),
- pod budowę przepustu na potoku Bukowiec w ciągu drogi gminnej Nawojowa- Popardowa Wyżna;

4. Mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500 dla budowy chodnika od granicy Nowego Sącza w kierunku Nawojowej do zjazdu na Porębę (lewa

strona) dalej w kierunku Poręby Małej do granicy z miastem Nowy Sącz (prawa strona).
5. Mapy ewidencyjnej z zakresem zajętości określającej jaka część działki ewidencyjnej nr 149/3,149/4 i o jakiej powierzchni zostały zajęte pod drogę publiczną działki ewidencyjnej 197 w Nawojowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Kody CPV:
74.27.40.00-0

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:
1. Podział działek ewidencyjnych nr 263/3 położonej w Nawojowej i nr 50 położonej w Popardowej oraz wydzielenie gruntu w Popradowej pod studnię głębinową – do 15.11.2006 r.
2. Kopii mapy ewidencyjnej z wykazem zmian gruntowych i wykazem synchronizacyjnym dla działek ewidencyjnych nr 197, 114, 254 położonych w Nawojowej i nr 365, 399 położonych w Żeleźnikowej Wielkiej- do 30.11.2006 r.
3. Mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500
- pod budowę przepustu na potoku Bukowiec w ciągu drogi gminnej na odcinku Cmentarz – os. Bukowiec (koło zabudowań Pana Południaka),
- pod budowę przepustu na potoku Bukowiec w ciągu drogi gminnej Nawojowa- Popardowa Wyżna - do 31.10.2006 r.
4. Mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500 dla budowy chodnika od granicy Nowego Sącza w kierunku Nawojowej do zjazdu na Porębę (lewa strona) dalej w kierunku Poręby Małej do granicy z miastem Nowy Sącz (prawa strona) - do 31.11.2006 r.
5. Mapy ewidencyjnej z zakresem zajętości określającej jaka część działki ewidencyjnej nr 149/3,149/4 i o jakiej powierzchni zostały zajęte pod drogę publiczną działki ewidencyjnej 197 w Nawojowej - do 30.11.2006 r.


7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym
b) posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- dysponują osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
- nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu

Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń zgodnie z formuła "spełnia - nie spełnia".


8) Informacja na temat wadium:
wadium nie jest wymagane

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena 100 pkt
- oferta najtańsza (ważna) otrzyma maksymalną ilość punktów, dla pozostałych ważnych ofert otrzymane punkty będą ilorazem ceny najtańszej oferty do ceny oferty ocenianej, pomnożonym przez wagę kryterium cena.

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

10) miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy Nawojowa
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
Pokój nr 53- sekretariat

do dnia 2006-09-29 do godz. 09:00

11) miejsce i termin otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy Nawojowa
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
Pokój nr 56

dnia 2006-09-29o godz. 09:10

12) termin związania ofertą

30 dni – bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje zamiaru ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.


15) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
Data publikacji: 2006-09-21


Plik do pobrania: SIWZ.doc
Plik do pobrania: zal nr 1 do SIWZ.doc
Plik do pobrania: zal nr 2 do SIWZ.doc
Plik do pobrania: zal nr 3 do SIWZ.doc
Plik do pobrania: zal nr 4 do SIWZ.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl