Portal Wtorek - 21 wrzesnia 2021 Darii, Mateusza, Wawrzyńca     "Wiatr nigdy nie sprzyja temu, kto nie wie, dokąd iść" - przysłowie włoskie
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Odbudowa drogi gminnej do Orkanówki w Porębie WielkiejPowrót

IOGK.340-28/06

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


1. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Niedźwiedź, 34-735 Niedźwiedź 233, woj. małopolskie, tel.(018) 3317 002, fax (018) 3317057. e-mail gmina@niedzwiedz.iap.pl Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami Andrzej Adamczyk tel(018) 3317 002 wew. 315, p.16.

2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości nie przekraczającej 60 000 euro.

3. Adres strony internetowej na której zamieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.niedzwiedz.iap.pl

4. Określenie przedmiotu zamówienia: Odbudowa drogi gminnej do Orkanówki w Porębie Wielkiej, CPV.45233131-6. Zakres robót zgodnie ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, zadanie nie jest podzielone na części.

6. Termin wykonania zamówienia: do 15.11.2006 r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:
Warunkami udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia są:
-spełnienie przez Wykonawcę wymagań wynikających z art. 22 ust. 1 p.1- 2 oraz p. 4 ( w powiązaniu z przesłankami wykluczenia wg art. 24) ustawy Prawo zamówień publicznych,
-zrealizowanie przez Wykonawcę co najmniej 3 umów na roboty budowlane w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.
-posiadanie polisy, w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
-dysponowanie osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i dokument potwierdzającym jej przynależność do polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, złożonych przez Wykonawcę, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnił ww. warunki.

8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: - cena 100 pkt za najniższą cenę, - waga 100 %.

9. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Niedźwiedź, 34-735 Niedźwiedź 233, pokój nr 9, do dnia 29.09.2006, godz.9,00.

10. Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

11. Umowa ramowa – nie dotyczy.
12. Dynamiczny system zakupów - nie dotyczy
13. Aukcja elektroniczna- nie dotyczy.


Wójt Gminy Janusz Potaczek.


Umieszczono na stronie internetowej gminy, portalu UZP i wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 21.09.2006r.
Zdjeto z tablicy ogłoszeń w dniu........................


Data publikacji: 2006-09-21

==================================

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY z dnia 29.09.2006 r.

zadanie pn. „Odbudowa drogi do Orkanówki w Porębie Wielkiej”

Działając na podstawie art. 92 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku /Dz. U. Nr 19, poz.177 ze zm./ zawiadamiam że na zadanie pn. „Odbudowa drogi do Orkanówki w Porębie Wielkiej” do realizacji przedmiotu zamówienia objętego ww. postępowaniem przetargowym została wybrana Firma Usługowo Handlowa „PABU” z siedzibą 34-730 Mszana Dolna, ul. Orkana 52A . Cena wybranej oferty wynosi 259.224,89 złotych.
Jest to najtańsza oferta złożona w tym postępowaniu, spełniająca warunki wyboru.

Wójt Gminy - Janusz Potaczek.
==================================


Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 259.224,89 złotych
Cena najdrozszej: 370.483,57 złotych


Firma Usługowo Handlowa "PABU" 34-730 Mszana Dolna, ul. Orkana 52A.
Oferta wybrana jest ofertą najtańszą, cena była jedynym kryterium wyboru. Oferta spełnia warunki wyboru.
Cena wybranej oferty wynosi 259.224,89 złotych.
++++++++++++++++++++++++++++++++++

Umowa z wybranym Wykonawcą została zawarta w dniu 10.10.2006 r.
Plik do pobrania: SIWZ.doc
Plik do pobrania: zalacznik1_3.doc
Plik do pobrania: kosz_slepy.pdf
Plik do pobrania: ST.doc
Plik do pobrania: proj_umowy.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl