Portal Czwartek - 1 grudnia 2022 Blanki, Edmunda, Eligiusza     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
„Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w ciągu drogi nr K 1702 Kuków-Krzeszów-Tarnawa w miejscowości Tarnawa Dolna”.Powrót

O G Ł O S Z E N I E
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
„Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w ciągu drogi nr K 1702 Kuków-Krzeszów-Tarnawa w miejscowości Tarnawa Dolna”.

I. Zamawiający : Gmina Zembrzyce, siedziba 34-210 Zembrzyce nr 540, tel (033) 874 60 02; fax (033) 8770 700 zwanym dalej Zamawiającym.

Adres strony internetowej gdzie jest dostępna specyfikacja www.zembrzyce.pl
Adres poczty elektronicznej gminazembrzyce@poczta.fm

II. Niniejsze postępowanie oraz udzielenie zamówienia zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z dnia 2004 r. Nr 19 poz. 177) zwanej dalej Ustawą.

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro.

III. Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w budynku Urzędu Gminy w Zembrzycach adres : 34-210 Zembrzyce 540 pokój nr 14, za pośrednictwem poczty, ewentualnie pobrać ze strony internetowej www.zembrzyce.pl Specyfikacja jest dostępna nieodpłatnie.

IV. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. „Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w ciągu drogi nr K 1702 Kuków-Krzeszów-Tarnawa w miejscowości Tarnawa Dolna”.

Przewiduje się do wykonania sieć oświetleniową przewodem izolowanym samonośnym AsXS2*25mm2 na słupach z żerdzi betonowych ZN zasilaną z istniejącej stacji transformatorowej Tarnawa Kamieniołom.
Zestawienie odcinków sieci :
- od stacji transformatorowej do słupa nr 23 - sieć oświetleniowa po nowej trasie;
Na przewidywanej sieci zabudowanych będzie 11 opraw oświetleniowych sodowych o mocy 150 W każda.
Linia oświetleniowa od stacji transformatorowej do słupa nr 29/6 – 955 m AsXS2*25 mm2

45231400-9 – roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

V. Osoby upoważnione do kontaktów :
W sprawach formalnych osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami jest Przemysław Fidelus , tel. (033) 874 60 02.
W sprawach technicznych osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami Danuta Strączek, tel. (033) 874 60 02.

VI. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII. Zamówienie musi zostać wykonane w terminie 45 dni od dnia podpisania umowy.

VIII. Warunki jakie muszą spełniać wykonawcy - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy :
a) Wykonawca nie jest wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i ust.2 ustawy.
b) Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
c) Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
d) Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

IX. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów wg reguły spełnia - nie spełnia. Wykonawca, który nie spełnia każdego z w/w warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona.

X. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) Oświadczenie, że wykonawca spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 117 z późn. zm.) wg wzoru określonego SIWZ.
b) Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 117 z późn. zm.) wg wzoru określonego w SIWZ.
c) Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wg wzoru określonego w SIWZ.
d) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
e) Oświadczenie o aktualności odpisu z właściwego rejestru (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) wg wzoru określonego w SIWZ.

Szczegóły dotyczące oświadczeń i dokumentów niezbędnych w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

XI. Zamawiający nie wymaga składania wadium.

XII. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie :
cena ofertowa - 100%

XIII. Oferty należy składać w budynku Urzędu Gminy w Zembrzycach adres : Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce pokój nr 14 w terminie do dnia 03.10.2006 r. godz. 1100.

XIV. Otwarcie ofert odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Zembrzycach adres : Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce na Sali narad w terminie do dnia 03.10.2006 r. godz. 1130.

XV. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu do składania ofert.

Zembrzyce, dnia 21.09.2006 r.


Data publikacji: 2006-09-21

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 3
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 46.396,51 zł brutto
Cena najdrozszej: 76.361,75 zł brutto


P.P.U.H. „ELWAT” Jerzy Stelmaszuk oś. Pod Skarpą 1/21, 34-100 Wadowice za cenę netto oferty 38.029,93 zł, plus podatek VAT 22%, za cenę brutto 46.396,51 zł.


Z pośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta ta miała najniższą cenę będącą jedynym kryterium wyboru ofert.


Plik do pobrania: SIWZcz1.rar
Plik do pobrania: SIWZcz2.rar
Plik do pobrania: SIWZcz3.rar
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl