Portal Poniedziałek - 20 marca 2023 Joachima, Kiry, Maurycego     "Co skraca mi czas - Działanie! Co wydłuża go niemiłosiernie ? - Bezczynność!" - Johann Wolfgang Goethe
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
REMONT NAWIERZCHNI ŻWIROWYCH NA DROGACH WEWNĘTRZNYCH W SŁOPNICACHPowrót

IGK.341-12/06 Slopnice, 2006-09-19 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - robota budowlana Wykonanie remontu nawierzchni żwirowych na drogach wewnętrznych w Słopnicach

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Wójt Gminy Słopnice Słopnice 911 34-615 Słopnice www.slopnice.pl E-mail: gmina@slopnice.pl Godziny urzędowania 7:30 - 15:30
2) Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony
3) Informacja o uzyskaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia: sposób uzyskania
Urząd Gminy Słopnice
34-615 Słopnice 911
pokój Nr 13 Adres strony internetowej, na której zamieszczona zostanie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.slopnice.pl
4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Wykonanie remontu nawierzchni żwirowych na drogach wewnętrznych w Słopniocach Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych
Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV – 45233142-6
5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
6) Termin wykonania zamówienia: 20 dni od dnia podpisania umowy
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:
1/ Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;
2/ Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3/ Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4/ Niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
8) Informacja na temat wadium: wadium nie jest wymagane
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena - 100 %
10) miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy Słopnice Słopnice 911 34-615 Słopnice Pokój nr 4 do dnia 2006-09-28 do godz. 10:00
11) miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Gminy Słopnice Słopnice 911 34-615 Słopnice Pokój 14
dnia 2006-09-28 o godz. 10:15.
12) termin związania ofertą 30 dni

Zatwierdzam:
Wójt Gminy Stopnice
Adam Sołtys

Data publikacji: 2006-09-20

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 26 025,65 zł
Cena najdrozszej: 26 025,65 zł


Zwyciezca przetargu:
Drogbud s.c.
34-615 Słopnice 871
Plik do pobrania: SPECYFIKACJA.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl