Portal Wtorek - 6 grudnia 2022 Dionizji, Leontyny, Mikołaja     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
przetarg nieograniczony na : "Budowa boiska sportowego na działce nr 268/2 w Kozmicach Wielkich"Powrót

OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym na :

„Budowa boiska sportowego na działce nr 268/2 w KoĽmicach Wielkich”.

Zamawiaj±cy : Gmina Wieliczka, 32 - 020 Wieliczka , ul. Powstania Warszawskiego 1
Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wieliczka.eu
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego
o wymiarach 12x 23m na działce nr 268/2 w KoĽmicach Wielkich.
W zakres robót wchodzi:
- wykonanie podbudowy pod nawierzchnię syntetyczn± wraz z odwodnieniem
- położenie nawierzchni syntetycznej
CPV:45.21.22.21-1
2. Miejsce wykonania robót budowlanych: KoĽmice Wielkie
3. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej
4. Nie dopuszcza się złożenia oferty czę¶ciowej
5. Warto¶ć zamówienia poniżej 60 tys. EURO
6. Poż±dany termin realizacji zamówienia : 30.11.2006r.
8. Opis warunków udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mog± brać udział wykonawcy, którzy spełniaj± warunki art. 22 ust.1, nie
podlegaj± wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, spełni± warunki okre¶lone
w siwz oraz udokumentuj± wykonanie jednego boiska sportowego. Spełnienie przez Wykonawców powyższych warunków odbędzie się poprzez sprawdzenie przez Komisję Przetargow± złożonych przez Wykonawców dokumentów i o¶wiadczeń, o których mowa w punkcie 8 siwz.
9. Informacja na temat wadium- 1000 zł.
10. Kryteria oceny ofert-cena 100%
11. Termin i miejsce składania ofert : do dnia 26.09.2006 godz. 1000 w Sekretariacie Burmistrza
MiG Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1
12. Termin zwi±zania ofert±: 30 dni od terminu składania ofert
13. Termin otwarcia ofert: 26.09.2006 godz. 1015 w Gabinecie Burmistrza MiG Wieliczka,
ul.Powstania Warszawskiego 1
14. Informacji na temat przetargu udziela : Liliana Duda
tel.(012) 278-23-66, 278-63-59 Wieliczka, ul. Sienkiewicza 2 pok. nr 2, w godz. 800 -1600
fax (012) 289-32-00.

Wieliczka, dnia 13.09.2006r.

Data publikacji: 2006-09-15

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: ----------
Odrzucono ofert: ---------
Cena najtanszej: ---------
Cena najdrozszej: ---------


OGŁOSZENIE O WYNIKU
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

pn."Budowa boiska sportowego na działce nr 268/2 w KoĽmicach Wielkich"W dniu 27.09.2006r. została wybrana oferty nr 1 złożona przez:
Zakład Sieci i Instalacji Sanitarnych, Józef Irzyk, ul. Słowackiego 74,
32-400 My¶lenice na kwotę 58 995,82 zł

W przetargu została złożona 1 oferta. Spełniała warunki okre¶lone w SIWZ, Jedynym kryterium była cena.
Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: -
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: -
Cena najdrozszej: -


Wygrywajacy: Zakład Sieci i Instalacji Sanitarnych, Józef Irzyk
Regon:
Słowackiego 74
32-400 My¶lenice
Powiat
Wojewodztwo małopolskie
Telefon: 012 272 39 77
Fax:
Adres www:
Adres e-mail:
Cena oferty: 58 995,82 zł w tym VAT
Zadania: Budowa boiska sportowego na działce nr 268/2 w KoĽPlik do pobrania: siwz budowy boiska.pdf
Plik do pobrania: specyfikacja techniczna boiska.pdf
Plik do pobrania: Przedmiar robót.pdf
Plik do pobrania: umowa do przetargu.doc
Plik do pobrania: Zał. 1- karta tytułowa.doc
Plik do pobrania: Zał.2 - o¶w. art 22 .doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl