Portal Niedziela - 27 listopada 2022 Franciszka, Kseni, Maksymiliana      "Kochać to trwać w wierności i oddaniu". William Szekspir
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
przetarg nieograniczony na : Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego uzbrojenia działki nr 321 w Wieliczce w ramach zadania Budowa mieszkań socjalnych w Wieliczce.Powrót

OGŁOSZENIE
o przetarg nieograniczony na : „Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego uzbrojenia działki nr 321 w Wieliczce w ramach zadania Budowa mieszkań socjalnych w Wieliczce”.

Zamawiający : Gmina Wieliczka, 32 - 020 Wieliczka , ul. Powstania Warszawskiego 1
Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wieliczka.eu
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu doprowadzenia do Osiedla Mieszkań Socjalnych wody, energii elektrycznej, gazu, odprowadzenia wód deszczowych i ścieków sanitarnych, po wcześniejszym uzyskaniu warunków technicznych przyłączy w odpowiednich instytucjach, o następujących parametrach:
sięgacz sieci wodociągowej ? 150 mm – około 500 mb z punktu włączenia w ul. Kościuszki
sięgacz kanału deszczowego ? 300 mm –około 150 mb z odpływem do rowu otwartego na działce 309/14
długość kabla zasilającego – około 300 mb z punktem włączenia przy stacji trafo w ul. Jasnej
długość sieci gazowej ? 100 mm – około 430 mb z punktu włączenia w ul. Kościuszki
długość kanału sanitarnego ? 200 mm –około 340 mb przez tereny Kopalni Soli działka 45/5
z punktu włączenia w ul. Kościuszki
CPV: 74 232220-2; 74 232310-0
Miejsce wykonania robót budowlanych: Wieliczka, ul. Jasna
Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej
Dopuszcza się złożenia oferty częściowej
Wartość zamówienia poniżej 60 tys. EURO
Pożądany termin realizacji zamówienia : I kwartał 2007r.
Opis warunków udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust.1, nie
podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, spełnią warunki określone
w siwz oraz udokumentują wykonanie jednego projektu sieci dowolnego medium o długości około 200mb. Spełnienie przez Wykonawców powyższych warunków odbędzie się poprzez
sprawdzenie przez Komisję Przetargową złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie 8 siwz.
Informacja na temat wadium- nie wymagane
Kryteria oceny ofert-cena 100%
Termin i miejsce składania ofert : do dnia 26.09.2006 godz. 10:00 w Sekretariacie Burmistrza MiG Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1
Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert
Termin otwarcia ofert: 26.09.2006 godz. 10:05 w Gabinecie Burmistrza MiG Wieliczka, ul.Powstania Warszawskiego 1
14. Informacji na temat przetargu udziela : Marek Kolary i Maria Woźniak
tel.(012) 278-23-66, 278-63-59 Wieliczka, ul. Sienkiewicza 2 pok. nr 2, w godz. 8:00 -16:00
fax (012) 289-32-00.

Data publikacji: 2006-09-14

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: -
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: -
Cena najdrozszej: -


Wieliczka 23.10.2006 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

pn. " Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego uzbrojenia działki 321 w Wieliczce w ramach zadania Budowa mieszkań socjalnych w Wieliczce”
W dniu 20.20.2006 r. Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą dla II części postępowania
( Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego doprowadzenia wod-kan-gaz do działki 321 w Wieliczce) ofertę nr 1 złożoną przez Monikę Barci 30-838 Kraków ul. Heleny 20/32 na kwotę brutto 38.000 zł. ( słownie: trzydzieści osiem tysięcy zł 00/100 ). Jedynym kryterium jest cena – znaczenie 100%.

Natomiast w związku z nie złożeniem żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, na podstawie art. 93ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. nr 19 poz. 177 z późn. zmianami), unieważniono część I postępowania tj. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego zasilania w energię elektryczną działki 321 w Wieliczce.
Plik do pobrania: SIWZ uzbrojenie dzialki.pdf
Plik do pobrania: Wzór umowy.doc
Plik do pobrania: Zał.1 - karta tytułowa.doc
Plik do pobrania: Zał.2 - ośw. art 22 .doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl