Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Wykonanie podłączenia instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej nowobudowanej Hali sportowej do istniejącej kotłowni w budynku Gimnazjum przy ul. Św. Jana w BojszowachPowrót

Bojszowy, dn. 12.09.2006r.
Znak sprawy: RTS-3412/2/06

Gmina Bojszowy
ul. Gaikowa 35
43-220 Bojszowy
tel./fax (032) 21-89-366,21-89-071


Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 euro na: ”Wykonanie podłączenia instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej nowobudowanej Hali sportowej do istniejącej kotłowni w budynku Gimnazjum przy ul. Św. Jana w Bojszowach ”


1. Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony.
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udostępniona jest na stronie – www.bojszowy.pl
3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (po wcześniejszym złożeniu wniosku o jej
przekazanie ) można również odebrać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego w Bojszowach
ul.Gaikowa 35 - pokój nr 10 lub 11.
4.Zamówienie obejmuje wykonanie robót głównych wymienionych niżej i robót towarzyszących
zgodnie z dokumentacją wykonawczą, przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i
odbioru robót:
•Wykonanie podłączenia instalacji centralnego ogrzewania (pięć sekcji grzewczych) i cwu nowobudowanej hali sportowej do istniejącej kotłowni w budynku Gimnazjum przy ul. Św. Jana w Bojszowach (roboty demontażowe instalacji, roboty montażowe – rurociągi, pompy obiegowe, izolacje termiczne, wymiennik ciepłej wody, AKPiA).
4.1. Przedmiot zamówienia posiada kody CPV:
•45000000-7 – prace budowlane,
•45331110-0 – prace dotyczące wykonania instalacji kotłów grzewczych,
•45331100-7 – prace dotyczące wykonania instalacji centralnego ogrzewania,
•45311100-1 – prace dotyczące okablowania elektrycznego.
5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
6. Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
7. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
8. Termin wykonania zamówienia: do 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.
9. Oferty mogą złożyć wszystkie podmioty które spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie
podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24
ustawy prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004r (Dz. U. nr 19, poz. 177 z późn. zm.).
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie polegała na sprawdzeniu złożonych
oświadczeń i dokumentów wymaganych w SIWZ.
10. Wymagane wadium – 1.000,- PLN.
11. O wyborze oferty będzie decydowała w 100% oferowana cena brutto.
12. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – sekretariat Urzędu Gminy Bojszowy
do dnia 20.09.2006r. do godz. 14.00.
13. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.09.2006r. o godz.14.15 w siedzibie zamawiającego.
14. Termin związania ofertą – 30 dni.Data publikacji: 2006-09-13


OGŁOSZENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Bojszowy, ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy
tel. (032)2189366 fax. (032)2189071
ogłasza wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o zamówienie publiczne na:
”Wykonanie podłączenia instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej nowobudowanej Hali sportowej do istniejącej kotłowni w budynku Gimnazjum przy ul. Św. Jana w Bojszowach ”
(ogłoszenie z dn. 12.09.2006r).

Wybrano ofertę złożoną przez firmę:
P.H.U. „Jabłoński”
Piotr Jabłoński
ul. Budowlanych 52
43-100 Tychy

Uzasadnienie wyboru:
•Oferta spełniła wszystkie wymagania SIWZ.


Bojszowy, dnia 12.10.2006r.

Plik do pobrania: Specyfikacja-kotłownia Gimnazjum.doc
Plik do pobrania: Zał. nr 6 do SIWZ - przedmiar_kotłownia hala sportowa.pdf
Plik do pobrania: Zał. nr 7 do SIWZ- Zestawienie podstawowych materiałów.pdf
Plik do pobrania: Ogłoszenie o zawarciu umowy.rtf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl