Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg nieograniczony na "Budowę wodociągu POGÓRZE - wzdłuż ulic Dobczyckiej i Zyblikiewicza w Wieliczce oraz w Rożnowej"Powrót

OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 60 000 EURO
na : ”Budowę wodociągu POGÓRZE - wzdłuż ulic Dobczyckiej i Zyblikiewicza w Wieliczce oraz w Rożnowej”
1. Nazwa i adres Zamawiającego : Gmina Wieliczka, 32 - 020 Wieliczka , ul. Powstania Warszawskiego 1, tel. 012 278-12-94, fax 012 278-68-60, www.wieliczka.eu ,
e-mail: ug@wieliczka.gmina.pl , godziny pracy Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka: 800 - 1600
2. Warunki uzyskania SIWZ oraz dokumentacji technicznej:
Strona internetowa, na której zamieszczona jest SIWZ oraz dokumentacja:
www.wieliczka.eu
SIWZ można również otrzymać nieodpłatnie w Wydziale Inwestycji UMiG w Wieliczce, ul. Sienkiewicza 2, pok. nr 2 w terminie do dnia 10.10.2006r.
Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami: Maria Woźniak, Marek Kolary
tel.(012) 278-23-66, 278-63-59 Wieliczka, ul. Sienkiewicza 2 pok. nr 2, w godz. 8.00 -16.00
fax (012) 289-32-00.
3. Określenie przedmiotu zamówienia
Budowa sieci wodociągowej PE  110 - 491,0 mb
PE  160 - 130,0 mb
PE  225 - 133,5 mb
PE  315 - 487,0 mb
wraz z uzbrojeniem towarzyszącym.
CPV: 45.23.11.12-3; 45.20.00.00-9; 45.23.11.00-6
4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
6. Pożądany termin realizacji zamówienia : kwiecień 2007r.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy:
1)spełniają warunki art. 22 ust.1 i nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust.1 i 2 ustawy Pzp,
2) spełnią warunki określone w siwz,
1)wykonali w ciągu ostatnich 5 lat 1 wodociąg o dowolnej długości z rur PE  315,
2)udzielą 5 letniej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty.

Zamawiajacy dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymaganych postanowieniami SIWZ przy zastosowaniu formuły:
spełnia/nie spełnia
8. Wymagane wadium: 4000 zł - wniesione do dnia 10.10.2006r.
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie - cena 100%
10. Miejsce i termin składania ofert : do dnia 10.10.2006r. godz. 10. 00 w Sekretariacie Burmistrza M i G Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1
11. Termin otwarcia ofert: 10.10.2006r. godz. 10.05 w Gabinecie Burmistrza MiG Wieliczka
12. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert
13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
15. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

Niniejsze ogłoszenie zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych
w dniu 08.09.2006r.

Wieliczka, dnia 08.09.2006r.

Data publikacji: 2006-09-08

ZAPYTANIA DO PRZETARGUI-2228/4/90/06-16 Wieliczka, dn.05.10.2006r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowę wodociągu POGÓRZE – wzdłuż ulic Dobczyckiej i Zyblikiewicza w Wieliczce oraz w Rożnowej”

W związku z otrzymanymi w dniu 03.10.2006r. pytaniami dot. w/wym. przetargu, Gmina Wieliczka przesyła treść otrzymanych pytań oraz odpowiedzi.

Pytania
Zwracam się z następującymi zapytaniami odnośnie w/w zadania:
1.W przedmiarze w zestawieniu materiałów istnieje pozycja „zawór bezpieczeństwa sprężynowy Dn 80 mm kołnierzowy 1,6 Mpa pełnoskokowy z uszczelnieniem twardym prod. Armak Si6302 C”. Odnośnie której pozycji jest ten materiał?
2.Czy istnieje możliwość zmiany asortymentu typu Hawle na inny równoważny?
3.Czy żeliwo sferoidalne może być zastąpione zwykłym szarym żeliwem?
4.W pozycji 75 „Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi 100 mm – trójnik kołnierzowy T Dn 100/100 mm – żeliwo sferoidalne” ilość wynosi 2 szt. Natomiast w zestawieniu materiałów ilość trójnika wynosi 2 szt.
5.W pozycji 140 „Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi 80 mm – trójnik kołnierzowy T Dn 80/80 mm – żeliwo sferoidalne” są 2 szt. trójnika natomiast w zestawieniu materiałów trójnika 80x80 żeliwo sferoidalne jest w ilości 1 szt, trójnik 80x80 prawdopodobnie żeliwo szare jest w ilości 2 szt.
6.Odnośnie jakiej pozycji w przedmiarze jest materiał „rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 219, 1/5,6”?
7.Odnośnie jakiej pozycji w przedmiarze są materiały :
nasuwka PVC ciśnieniowa 90 mm
nasuwka PVC ciśnieniowa 110 mm
8.W pozycjach 120 „przejście przez ściany komór tulejami stalowymi „PS” przy grubości ściany 20 cm, otwór Fi 210mm” i 138 „Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi „PS” przy grubości ściany 20 cm, otwór Fi 210 mm” są materiały „tuleje stalowe PS”, natomiast nie ma ich w zestawieniu materiałów. Jeżeli zostały zamienione jaki
9.W przedmiarze w zestawieniu materiałów „Króciec żeliwny ciśnieniowy przejściowy kołnierzowy FW, Fi 100 mm” ma ilość 2,2 szt. Skąd wzięła się taka ilość?

Odpowiedzi
Ad 1. Dotyczy pozycji 169 – należy przyjąć zawór bezpieczeństwa sprężynowy Dn 80
mm kołnierzowy 1,6 Mpa, pełnoskokowy z uszczelnieniem miękkim prod. Armak
Si6302 C lub równoważny o takich samych parametrach jakościowo-technicznych.
Ad 2. W przypadku podania przez Zamawiającego nazwy lub znaków towarowych dopuszcza
się zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach nie gorszych niż opisane.
Ad 3. Nie. Należy zastosować żeliwo sferoidalne.
Ad 4. Trójnik występuje również w pozycji 73.
Ad 5. Należy przyjąć trójniki z żeliwa sferoidalnego.
Ad 6. Dotyczy pozycji 120 i 138 (w ilości 0,25 m/szt.).
Ad 7. Dotyczy pozycji 72 ( w ilości 2 szt./1 miejsce)  90 mm oraz pozycji 73 ( w ilości
2 szt./1 miejsce)  110 mm.
Ad 8. Zgodnie z wyjaśnieniami odnośnie pozycji 6.
Ad 9. Dotyczy pozycji nr 73 – 2 szt. oraz pozycji nr 97 – 0,2 szt. ( próba szczelności).

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: -
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: -
Cena najdrozszej: -


OGŁOSZENIE O WYNIKU
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

pn. „Budowa wodociągu POGÓRZE – wzdłuż ulic Dobczyckiej i Zyblikiewicza
w Wieliczce oraz w Rożnowej”


W dniu 24.10.2006r. Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 5 złożoną przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „SENDPOL” Rafał Sendorek, 32-002 Węgrzce Wielkie 158 na kwotę brutto 448 536,85 zł (słownie: czterysta czterdzieści osiem tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych 85/100).
Jedynym kryterium jest cena – znaczenie 100 %.


Wieliczka, dn. 24.10.2006r.
Plik do pobrania: SIWZ_z_zalacznikami.pdf
Plik do pobrania: mapki.pdf
Plik do pobrania: przedmiary.pdf
Plik do pobrania: dokumentacja geotechniczna.pdf
Plik do pobrania: projekt budowlano-wykonawczy wodociag.pdf
Plik do pobrania: specyfikacja techniczna.pdf
Plik do pobrania: projekt_wykonawczy_zasilanie_i_sterowanie_zasuwa.pdf
Plik do pobrania: zapytania_do_przetargu.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl