Portal Czwartek - 23 marca 2023 Feliksa, Konrada, Zbysławy     "Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe obudzić w nas zycie." - Hermann Hesse
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg nieograniczony na "Przebudowę ulicy Limanowskiego w Wieliczce wraz z budową parkingu" PRZEDŁUŻONO TERMIN SKŁADANIA OFERT - zmodyfikowano SIWZPowrót

Gmina Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 ogłasza przetarg nieograniczony na
„Przebudowę ulicy Limanowskiego w Wieliczce wraz z budową parkingu ”

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta i Gminy, Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Limanowskiego 32 , pokój 16 telefon 012 278-32-53 . Dostępna również na stronie www.wieliczka.eu .
Cena SWIZ bezpłatna .

Określenie przedmiotu zamówienia :
Przebudowa ulicy Limanowskiego w Wieliczce wraz z budową parkingu – prace polegać będą na wykonaniu nakładki z asfaltobetonu ścisłego , przebudowie chodników oraz budowie parkingu

Drogowe prace budowlane CPV- 45-23-31-20-6

Szczegółowy zakres zadania należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót ,specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych .

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia do 45 dni po podpisaniu umowy .

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy :

1. Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. l ustawy PZP tj.
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnie ;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Warunek zostanie spełniony przez złożenie oświadczenia o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu .

2. Wykonali w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim
rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.

Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie stosownego wykazu robót z którego
co najmniej jedna robota spełnia w/wym kryterium3. wykażą, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają odpowiednie
kwalifikacje do wykonania zamówienia i posiadają uprawnienia wymagane prawem
budowlanym oraz wykażą przynależność kierownika budowy do okręgowej izby
samorządu zawodowego.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami specyfikacji

Wymagane wadium - 2.000 zł

Kryterium wyboru ofert - cena 100%.

Oferty należy złożyć w Sekretariacie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1. Oferta ma być umieszczona w nieprzeźroczystym opakowaniu z napisem :
„ Przebudowa ulicy Limanowskiego w Wieliczce wraz z budową parkingu ”

Termin składania ofert upływa dnia 15.09.2006 r do godz. 9.50 - Przedłużono termin składania ofert do 19.09.2006, godz.10.00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.09.2006 r o godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego:
Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 – gabinet Burmistrza.

Termin związania ofertą - 30 dni .

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
Nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej

Uprawnieni do kontaktu z oferentami :
Teresa Kuchnia , Halina Windak

Data publikacji: 2006-09-07

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: -
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: -
Cena najdrozszej: -


Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych na: „Przebudowę ulicy Limanowskiego w Wieliczce wraz z budową parkingu”

W ww. postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez Krakowskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Spółka z o.o. 30-019 Kraków ul. Mazowiecka 25

Uzasadnienie wyboru oferty : oferta ważna posiadającą najniższą cenę wykonania zamówienia

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: -
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: -
Cena najdrozszej: -


INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY W TRYBIE PRZETARG NIEOGRANICZONY

Dnia 04.10.2006 roku zawarto umowę w trybie przetarg nieograniczony na zadanie pn „Przebudowa ulicy Limanowskiego w Wieliczce wraz z budową parkingu

Umowa została zawarta, z:
Krakowskim Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych Spółka z o.o.30-016 Kraków
ul. Mazowiecka 25 wartość brutto zamówienia 299.566,77 zł słownie złotych: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych 77/100


Dnia 31.10 2006 roku zawarto umowę w trybie zamówienia z wolnej ręki na zadanie pn „Przebudowa ulicy Limanowskiego w Wieliczce wraz z budową parkingu”

Umowa została zawarta, z:
Krakowskim Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych Spółka z o.o. 30-019 Kraków
ul. Mazowiecka 25 wartość brutto zamówienia 55.576,06 zł słownie złotych: pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych 06/100


Plik do pobrania: SIWZ.pdf
Plik do pobrania: specyfikacje_techniczne.zip
Plik do pobrania: modyfikacja specyfikacji.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl