Portal Czwartek - 8 grudnia 2022 Delfiny, Marii, Wirginiusza     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Adaptacja łazienki, przebudowa wejścia do Przychodni Zdrowia w Śleszowicach dla potrzeb niepełnosprawnychPowrót

O G Ł O S Z E N I E
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
„Adaptacja łazienki, przebudowa wejścia do Przychodni Zdrowia w Śleszowicach dla potrzeb niepełnosprawnych”.

I. Zamawiający : Gmina Zembrzyce, siedziba 34-210 Zembrzyce nr 540, tel (033) 874 60 02; fax (033) 8770 700 zwanym dalej Zamawiającym.

Adres strony internetowej gdzie jest dostępna specyfikacja www.zembrzyce.pl
Adres poczty elektronicznej gminazembrzyce@poczta.fm

II. Niniejsze postępowanie oraz udzielenie zamówienia zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z dnia 2004 r. Nr 19 poz. 177) zwanej dalej Ustawą.

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro.

III. Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w budynku Urzędu Gminy w Zembrzycach adres : 34-210 Zembrzyce 540 pokój nr 14, za pośrednictwem poczty, ewentualnie pobrać ze strony internetowej www.zembrzyce.pl Specyfikacja jest dostępna nieodpłatnie.

IV. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. „Adaptacja łazienki, przebudowa wejścia do Przychodni Zdrowia w Śleszowicach dla potrzeb niepełnosprawnych”.

Roboty budowlane obejmować będą wykonanie pochylni utwardzonej kostką betonową umożliwiającą wjazd i poruszanie się osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich z zaparkowanego samochodu do przychodni. Adaptacja łazienek na parterze , wymiana drzwi do poczekalni, gabinetu lekarskiego i zabiegowego, wymianę drzwi wejściowych, zsynchronizowanie poziomów oraz odpowiednie oznakowanie. Adaptacja gabinetu zabiegowego.
Kody i oznaczenia CPV :
45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne

V. Osoby upoważnione do kontaktów :
W sprawach formalnych osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami jest Przemysław Fidelus , tel. (033) 874 60 02.
W sprawach technicznych osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami Danuta Strączek, tel. (033) 874 60 02.

VI. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII. Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 16 listopad 2006 r.

VIII. Warunki jakie muszą spełniać wykonawcy - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy :
a) Wykonawca nie jest wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i ust.2 ustawy.
b) Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
c) Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
d)Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
e) Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

IX. Dokumenty i oświadczenie jakie wykonawca musi złożyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
a) Oświadczenie, że wykonawca spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 117 z późn. zm.) wg wzoru określonego SIWZ.
b) Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 117 z późn. zm.) wg wzoru określonego w SIWZ.
c) Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wg wzoru określonego w SIWZ.
d) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
e) Oświadczenie o aktualności odpisu z właściwego rejestru (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) wg wzoru określonego w SIWZ.
f) Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

IX. Zamawiający nie wymaga składania wadium.

X. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będą
cena ofertowa - 100%

XI. Oferty należy składać w budynku Urzędu Gminy w Zembrzycach adres : Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce pokój nr 14 w terminie do dnia 14.09.2006 r. godz. 1100.

XII. Otwarcie ofert odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Zembrzycach adres : Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce na Sali narad w terminie do dnia 14.09.2006 r. godz. 1130.

XIII. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu do składania ofert.

Zembrzyce, dnia 01.09.2006 r.
Data publikacji: 2006-09-01

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 27.887,25 brutto
Cena najdrozszej: 27.887,25 brutto


Firma Budowlano - Instalacyjna
INSTAL-BUD Józef Zajda
ul. Wolności 240
34-220 Maków Podhalański
Plik do pobrania: SIWZ.rar
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl