Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Wykonanie projektu budowlanego z kosztorysami inwestorskimi i przedmiarami robót na:Powrót

nazwa zamówienia:
Wykonanie projektu budowlanego z kosztorysami inwestorskimi i przedmiarami robót na:
1. Budowę przepustu na potoku Bukowiec w ciągu drogi gminnej na odcinku Cmentarz – oś Bukowiec (koło zabudowań Pana Południaka) w Nawojowej;
2. Budowę przepustu na potoku Bukowiec w ciągu drogi gminnej Nawojowa – Popardowa Wyżna.


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Wójt Gminy zawiadamia, że zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowień publicznych /Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami/ unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia ponieważ nie złożono żadnej oferty.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługa
nazwa zamówienia:
Wykonanie projektu budowlanego z kosztorysami inwestorskimi i przedmiarami robót na:
1. Budowę przepustu na potoku Bukowiec w ciągu drogi gminnej na odcinku Cmentarz – oś Bukowiec (koło zabudowań Pana Południaka) w Nawojowej;
2. Budowę przepustu na potoku Bukowiec w ciągu drogi gminnej Nawojowa – Popardowa Wyżna.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Nawojowa - Wójt Gminy
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
Strona WWW: www.wrotamalopolski.pl
E-mail:wojt@nawojowa.sacz.pl

Godziny urzędowania: w poniedziałek od godz. 08:00 do 16:00
od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 16:30

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Informacja o uzyskaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można:
- pobrać ze strony internetowej: www.nawojowa.sacz.pl
- odebrać osobiście – w siedzibie Zamawiającego pokój nr 48
- na wniosek wysyłana za zaliczeniem pocztowym.

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie projektu budowlanego z kosztorysami inwestorskimi i przedmiarami robót na:
1. Budowę przepustu na potoku Bukowiec w ciągu drogi gminnej na odcinku Cmentarz – oś Bukowiec (koło zabudowań Pana Południaka) w Nawojowej;
2. Budowę przepustu na potoku Bukowiec w ciągu drogi gminnej Nawojowa – Popardowa Wyżna.
oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń instytucji, w tym pozwolenie – wodno – prawne, koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę.

Wykonawca zobowiązany jest:
- we własnym zakresie uzyskać mapy do celów projektowych,
- wykonać projekt budowlany w oparciu o wykonany projekt regulacji potoku Bukowiec realizowany przez RZGW Nowy Sącz,
- uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia instytucji, w tym pozwolenie – wodno – prawne, konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę.
- uzyskać w imieniu Gminy Nawojowa prawomocną decyzję pozwolenia na budowę.

Opracowania należy wykonać w 5 egzemplarzach.

Kody CPV:
74 23 20 00-4 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:
do 10.12.2006 r. –

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym
b) posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- dysponują osobami, które posiadają uprawnienia do projektowania w pełnym zakresie odpowiadające charakterowi zamówienia oraz są członkami właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
- Wykonawcy muszą wykazać, że wykonali w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 1 zamówienie o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania.
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń zgodnie z formuła "spełnia - nie spełnia".

8) Informacja na temat wadium:
wadium nie jest wymagane

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena 100 pkt.
- oferta najtańsza (ważna) otrzyma maksymalną ilość punktów, dla pozostałych ważnych ofert otrzymane punkty będą ilorazem ceny najtańszej oferty do ceny oferty ocenianej, pomnożonym przez wagę kryterium cena.

10) miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy Nawojowa
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
Pokój nr 53- sekretariat

do dnia 2006-09-07 do godz. 09:00

11) miejsce i termin otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy Nawojowa
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
Pokój nr 56

dnia 2006-09-07 o godz. 09:10

12) termin związania ofertą

30 dni – bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje zamiaru ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.


15) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

Data publikacji: 2006-08-30


Plik do pobrania: SIWZ.doc
Plik do pobrania: zal nr 1 do SIWZ.doc
Plik do pobrania: zal nr 2 do SIWZ.doc
Plik do pobrania: zal nr 3 do SIWZ.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl