Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg nieograniczony na "Obsługę kotłowni w sezonie grzewczym 2006/2007 w budynku ul. Krakowska 35 w Wieliczce"Powrót

Gmina Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 ogłasza przetarg nieograniczony na
„Obsługa kotłowni w sezonie grzewczym 2006/2007 w budynku ul. Krakowska 35 w Wieliczce”.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiaj±cego, Urz±d Miasta i Gminy, Wydział Budynków i Lokali ul. Limanowskiego 32 ,parter , pokój 5 telefon ( 012) 278-65-23 , 278-63-12 . Dostępna również na stronie www.wieliczka.eu
Cena SWIZ 4,10 zł .
Opis przedmiotu zamówienia :
„Obsługa kotłowni w sezonie grzewczym 2006/2007 w budynku ul. Krakowska 35 w Wieliczce ( CPV: 5440000-7 ) .
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie obsługi kotłowni .
Zakres robót obejmuje:
całodobowa obsługa kotłowni węglowej niskoci¶nieniowej
usuwanie popiołu i żużla

Nie dopuszcza się składanie ofert czę¶ciowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Wadium w wysoko¶ci : 1 000,00 zł musi być wniesione do dnia 05.09.2006 r do godz.10.00

Termin realizacji : do 15.10.2006 r . do 15.04.2007 r.

Uprawnieni do kontaktu z oferentami : Dorota Gawlik, Grażyna Gumuła .

Składanie ofert :
Oferta ma być opakowana w nieprzeĽroczystym opakowaniu z napisem :
„Obsługa kotłowni w sezonie grzewczym 2006/2007 w budynku ul. Krakowska 35 w Wieliczce .

Oferty należy złożyć w Sekretariacie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1.

Termin składania ofert upływa dnia 05.09.2006 r do godz.10:20.

Otwarcie ofert nast±pi dnia 05.09.2006 r o godz.10:30 w siedzibie zamawiaj±cego: Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 – gabinet Burmistrza.

Kryterium wyboru ofert - cena 100%.

W przetargu mog± wzi±ć udział oferenci którzy :
Spełniaj± kryteria zawarte w SIWZ.
Spełniaj± kryteria zawarte w Ustawie Prawo zamówień publicznych.
W postępowaniu mog± brać udział oferenci, którzy spełniaj± warunki art. 22 ust.1 oraz nie podlegaj± wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 uPzp oraz dysponuj± co najmniej 3 osobami posiadaj±cymi uprawnienia do obsługi kotłowni węglowej niskoci¶nieniowej kotły wodne do 100º C, oraz spełniaj± warunki okre¶lone w specyfikacji.
Zamawiaj±cy dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i o¶wiadczeń wymaganych postanowieniami SIWZ przy zastosowaniu formuły: spełnia/nie spełnia

Termin zwi±zania ofert± - 30 dni .


Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej

Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Data publikacji: 2006-08-29


Plik do pobrania: SIWZ.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl