Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg nieograniczony na "Remont komórki oraz elewacji budynku ul. Seraf 9 w Wieliczce"Powrót

Gmina Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 ogłasza przetarg nieograniczony na
„Remont komórki oraz elewacji budynku ul. Seraf 9 w Wieliczce”.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta i Gminy, Wydział Budynków i Lokali ul. Limanowskiego 32 ,parter , pokój 5 telefon ( 012) 278-65-23 , 278-63-12 . Dostępna również na stronie www.wieliczka.eu
Cena SWIZ 5,52 zł .
Opis przedmiotu zamówienia :
Remont komórki oraz elewacji budynku ul. Seraf 9 w Wieliczce ( CPV:45262700-8 ) .
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych .
Zakres robót obejmuje:
skucie odpadającego tynku i odgrzybienie, wykonanie nowych tynków elewacji
naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegły
izolacja przeciwwilgociowa pozioma z papy
wykonanie izolacji stropu
Szczegółowy zakres zadania należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Wadium w wysokości : 1 000,00 zł musi być wniesione do dnia 05.09.2006 r do godz.10.00

Termin realizacji : do 15.10.2006 r .

Uprawnieni do kontaktu z oferentami : Grażyna Gumuła , Janusz Lepiarz.

Składanie ofert :
Oferta ma być opakowana w nieprzeźroczystym opakowaniu z napisem :
„ Remont komórki oraz elewacji budynku ul. Seraf 9 w Wieliczce”.
Oferty należy złożyć w Sekretariacie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1.

Termin składania ofert upływa dnia 05.09.2006 r do godz.10:30.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.09.2006 r o godz.10:40 w siedzibie zamawiającego: Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 – gabinet Burmistrza.

Kryterium wyboru ofert - cena 100%.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy :
Spełniają kryteria zawarte w SIWZ.
Spełniają kryteria zawarte w Ustawie Prawo zamówień publicznych.
W postępowaniu mogą brać udział oferenci, którzy spełniają warunki art. 22 ust.1 oraz nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 uPzp, spełnią warunki określone w niniejszej specyfikacji oraz wykonali w okresie ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie - co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym , stanowiącym przedmiot zamówienia- warunek ten zostanie spełniony poprzez złożenie dokumentu zawierającego wykaz tych robót , z których co najmniej jedna odpowiada powyższym warunkom.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymaganych postanowieniami SIWZ przy zastosowaniu formuły: spełnia/nie spełnia.

Termin związania ofertą - 30 dni .

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej

Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Data publikacji: 2006-08-29


Plik do pobrania: SIWZ.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl