Portal Środa - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jesteś , możesz być tylko sobą". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Ochrona Zbiornika Wodnego Świnna Poręba - Projekt sanitacji Gminy Zembrzyce etap II - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnawa GórnaPowrót

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Ochrona Zbiornika Wodnego Świnna Poręba - Projekt sanitacji Gminy Zembrzyce etap II - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnawa Górna
I. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Zembrzyce, siedziba Zembrzyce 540, 34-120 Zembrzyce, woj. małopolskie, tel. 033 8746040, fax 033 8770700, e-mail: gminazembrzyce@poczta.fm.
Adres strony na której jest dostępna specyfikacja : www.zembrzyce.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Przemysław Fidelus, Adresy internetowe
Adres poczty elektronicznej : gminazembrzyce@poczta.fm
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.
Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: zamawiającego
II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Opis
1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ochrona Zbiornika Wodnego Świnna Poręba - Projekt sanitacji Gminy Zembrzyce etap II - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnawa Górna.
1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług: roboty budowlane, wykonanie.
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: Tarnawa Górna.
1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.
1.5) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie składa się z sieci wodociągowej (PE dn 160 mm - PE dn 40 mm łączna długość ok. 6,2 km) oraz sieci kanalizacji sanitarnej (PVC dn 200 mm - PCV dn 160 mm łączna długość ok. 6,9 km), sieć ciśnieniowa PE dn 63 mm - ok. 0,5 km, 4 szt. pompowni
1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego: Szczegóły dotyczące oświadczeń i dokumentów niezbędnych w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
1.7) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.13.00, 45.23.21.50.
1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
1.10) Całkowita wielkość zamówienia i zakres zawierają przedmiary robót stanowiące załącznik do SIWZ oraz opracowana dokumentacja projektowa
1.11) Termin wykonania zamówienia: data zakończenia - 30.11.2006

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) Warunki dotyczące zamówienia
Informacja na temat wadium: Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium w wysokości 70.000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych) w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
2) Warunki udziału
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne
Opis warunków udziału w postępowaniu:
1. Wykonawca nie jest wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy.
2. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania uprawnień.
3. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym, a także
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
W tym spełnia minimalne warunki kwalifikacyjne:
a) w ciągu ostatnich 5 lat wykonał łącznie co najmniej 13 km sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
Uwaga: Do oceny spełniania warunku Zamawiający zakwalifikuje tylko te zadania, które zakończono w okresie 5 lat przed dniem ogłoszenia o niniejszym przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Wymagany zakres może być spełniony na jednym zadaniu lub kilku zadaniach łącznie.
b) dysponuje osobami z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w ilości co najmniej:
- 2 osoby - z uprawnieniami budowlanymi pozwalającymi na wykonywanie sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych,
Wszystkie osoby muszą mieć aktualny wpis do właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa.
4. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
W tym spełnia warunek minimalny warunek kwalifikacyjny:
- posiada zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500 tys. zł ( słownie : pięćset tysięcy złotych)
5. Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów wg reguły spełnia - nie spełnia. Wykonawca, który nie spełnia każdego z w/w warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie, że wykonawca spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177 z późn. zm.) oraz warunki udziału w postępowaniu, wg wzoru określonego w SIWZ.
-Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
-Dane dotyczące podwykonawców wg wzoru określonego w SIWZ.
-Wykaz osób przewidzianych do wykonania zamówienia wraz z kopiami właściwych uprawnień oraz kopiami zaświadczeń o przynależności do właściwych izb zawodowych wg wzoru określonego w SIWZ.
-Informacja banku, w którym wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzająca zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
-Wykaz wykonanych sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych w okresie ostatnich 5 lat wg wzoru określonego w SIWZ, z załączeniem dokumentów potwierdzającymi ich należyte wykonanie.
-Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
Szczegóły dotyczące oświadczeń i dokumentów niezbędnych w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
SEKCJA IV: PROCEDURA
1) Tryb udzielenia zamówienia : przetarg nieograniczony.
2) Kryteria oceny ofert : najniższa cena.
3) Termin składania ofert: 22.09.2006 godzina 11:00.
4) Języki w których można sporządzać oferty: polski.
5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 22.09.2006, godzina 11:30, budynek Urzędu Gminy w Zembrzycach, Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce, na sali narad.


Data publikacji: 2006-08-29

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 3.976.029,08
Cena najdrozszej: 4.141.950,98


Ekoinstal Sp. z o.o. Sucha Beskidzka ul. Przemysłowa 8, 34-200 Sucha Beskidzka za cenę netto oferty 3.715.915,03 netto, za 3.976.029,08 zł brutto.
Z pośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta ta miała najniższą cenę będącą jedynym kryterium wyboru ofert.


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl