Portal Poniedziałek - 20 marca 2023 Joachima, Kiry, Maurycego     "Co skraca mi czas - Działanie! Co wydłuża go niemiłosiernie ? - Bezczynność!" - Johann Wolfgang Goethe
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie Nadolice Wielkie Powrót

Czernica, dnia 29 sierpnia 2006r.
L.dz.0621/ 41/2006


Wójt Gminy Czernica
55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie Nadolice Wielkie

Dla n/w nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW 25 925
Przedmiotem sprzedaży jest :
- działka nr 313/29 o pow. 3, 0001 ha - cena wywoławcza – 419 110 zł netto
( słownie: czterysta dziewiętnaście tysięcy sto dziesięć złotych netto)
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernica nieruchomość ta znajduje się w kompleksie terenów oznaczonym symbolem P 6 – stanowiącym obecnie tereny użytków rolnych kl. V
a projektowany jako teren budownictwa związanego z aktywnością gospodarczą o uciążliwości ograniczonej do granic działki. Dopuszczalna zabudowa 35% pow. działki – pozostały teren przeznaczony pod drogi, parkingi i zieleń. Działka położona w rejonie występowania stanowisk archeologicznych.
Nieruchomość gruntowa położona przy drodze gminnej we wschodniej części wsi Nadolice Wielkie poza jej zabudowaniami. Od strony południowej działka przylega do małego lasku. Istnieje możliwość podłączenia się do gminnej sieci wodociągowej.

Przetarg odbędzie się dnia 3 listopada 2006r. o godz. 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Czernica ( sala nr 19 ).

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej:
- dowodu wpłaty wadium
- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych
- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru.
Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie – w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu.
Osoby biorące udział w przetargu znają stan prawny i granice nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

Wadium do przetargu wynosi – 42 000 zł ( słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych )
Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej wynosi - 4 200 zł ( słownie: cztery tysiące dwieście złotych )
Wadium należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy :
BS Oława O/ Jelcz Laskowice 31 95850007 0020 0200 2088 0001 lub wpłacić do godz. 14.00 bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w Czernicy przy ulicy Kolejowej 3.
Termin wniesienia wadium upływa dnia 30.10.2006r.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości , która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem umowy notarialnej.
W przypadku odstąpienia uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu. Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem własności.
Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostaną doliczone:
- podatek VAT – 22%, który w całości pokrywa nabywca nieruchomości
- koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej - 852 zł

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3,
tel: 071- 318-01-77 wew. 26 lub osobiście ( pokój nr 28)
Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.


Data publikacji: 2006-08-29
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl