Portal Środa - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jesteś , możesz być tylko sobą". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki nr 313/27 o pow. 78 m2 w obrębie Nadolice Wielkie Powrót

Czernica, dnia 29 sierpnia 2006r.
L.dz.0621/39/2006

Wójt Gminy Czernica
55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3
ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki nr 313/27 o pow. 78 m2 w obrębie
Nadolice Wielkie
Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
Księgę Wieczystą KW 25925

Przedmiotem sprzedaży jest:
- działka nr 313/27 o pow. 78 m2 - cena wywoławcza – 1 160 zł netto
( słownie: jeden tysiąc sto sześćdziesiąt złotych netto )

Nieruchomość niezabudowana położona we wschodniej części wsi Nadolice Wielkie w kompleksie oznaczonym symbolem P 6- stanowiącym teren przeznaczony pod budownictwo związane z aktywnością gospodarczą o uciążliwości ograniczonej do granic działki.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernica działka przeznaczona jest pod budowę stacji transformatorowej.

Przetarg odbędzie się dnia 6 października 2006r. o godz. 10,00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Czernica ( pokój nr 19 ).

Na podstawie art. 15 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. ( Dz. U Nr 207 poz.2108 ) w sprawie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości przetarg jest ograniczony do osób prawnych zajmujących się przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów:
umowy spółki, aktualnego wyciągu z krajowego rejestru sądowego, aktualnej potwierdzonej listy wspólników, pełnomocnictwa do występowania w imieniu spółki.

Osoby biorące udział w przetargu znają stan prawny i granice nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ograniczonego.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Gminy w Czernicy
Bank Spółdzielczy w Oławie Oddział Jelcz Laskowice nr 31 95850007 0020 0200 2088 0001
Wadium w wysokości - 200,00 zł ( słownie: dwieście złotych ) należy wpłacić w terminie do dnia 02.10.2006r.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica.
Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej wynosi: 12,00 zł ( słownie: dwanaście złotych )
Do ceny netto nabycia nieruchomości gruntowej ustalonej w przetargu zostaną doliczone:
- podatek VAT- 22%, który w całości pokrywa nabywca nieruchomości
- koszty dokumentacji geodezyjnej i wyceny w wysokości – 852,00 zł

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica,
ul. Kolejowa 3, tel: 071-318-01-77wew.26 lub osobiście ( pokój nr 28 ).
Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.


Data publikacji: 2006-08-29
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl