Portal Piatek - 2 grudnia 2022 Balbiny, Ksawerego, Pauliny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Nadolice Wielkie Powrót

Czernica, dnia 28 sierpnia 2006r.
L.dz.0621/ 35/2006

Wójt Gminy Czernica
55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Nadolice Wielkie

Dla n/w nieruchomości gruntowych niezabudowanych Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW 25 925
Przedmiotem sprzedaży jest :
1) działka nr 313/22 o pow. 3595 m2 cena wywoławcza – 53 530 zł netto, wadium – 5 400 zł
2) działka nr 313/23 o pow. 3595 m2 cena wywoławcza – 53 530 zł netto, wadium - 5 400 zł
3) działka nr 313/24 o pow. 3595 m2 cena wywoławcza - 53 530 zł netto, wadium – 5 400 zł
4) działka nr 313/25 o pow. 3596 m2 cena wywoławcza – 53 540 zł netto, wadium - 5 400 zł
5) działka nr 313/26 o pow. 3 853 m2 cena wywoławcza – 57 370 zł netto, wadium - 5 800 zł

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernica nieruchomości te znajdują się w kompleksie terenów oznaczonych symbolem P4 – stanowiącym obecnie teren użytków rolnych klasy V a projektowany jako teren budownictwa związanego z aktywnością gospodarczą o uciążliwości ograniczonej do granic działki. Dopuszczalna zabudowa 35% pow. działki – pozostały teren przeznaczony pod drogi, parkingi i zieleń. Działki położone w rejonie występowania stanowisk archeologicznych.
Nieruchomości gruntowe położone we wschodniej części wsi Nadolice Wielkie, na skraju wsi poza jej zabudowaniami, pomiędzy trasami komunikacyjnymi w kierunku Jelcza Laskowic i Chrząstawy Małej. Usytuowanie działek jest bardzo korzystne. Istnieje możliwość podłączenia się do gminnej sieci wodociągowej.

Przetarg odbędzie się dnia 29 września 2006r. o godz. 9,00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Czernica ( sala nr 19 ).

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej:
- dowodu wpłaty wadium
- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych
- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru.
Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie – w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu. Osoby biorące udział w przetargu znają stan prawny i granice nieruchomości będących przedmiotem przetargu.

Wadium należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy :
BS Oława O/ Jelcz Laskowice 31 95850007 0020 0200 2088 0001 lub wpłacić do godz. 14.00 bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w Czernicy przy ulicy Kolejowej 3.
Termin wniesienia wadium upływa dnia 25 września 2006r.
Wadium do przetargu winno być wpłacone osobno na każdą działkę.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości , która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem umowy notarialnej.
W przypadku odstąpienia uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem własności.
Minimalne postąpienie wynosi jeden procent od ceny wywoławczej netto.
Do ceny netto nieruchomości ustalonej w przetargu zostaną doliczone:
- podatek VAT – 22%, który w całości pokrywa nabywca nieruchomości
- koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej - 852 zł
Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica,
ul. Kolejowa 3, tel: 071- 318-01-77 wew. 26 lub osobiście ( pokój nr 28)
Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.


Data publikacji: 2006-08-28
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl