Portal Wtorek - 6 grudnia 2022 Dionizji, Leontyny, Mikołaja     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg nieograniczony na "Transport materiałów drogowych"Powrót

O G Ł O S Z E N I E
O P R Z E T A R G U N I E O G R A N I C Z O N Y M
Wartość zamówienia poniżej 60 000 EURO

Gmina Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 ogłasza przetarg nieograniczony na
„ Transport materiałów drogowych ”

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta i Gminy, Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Limanowskiego 32 , pokój 16 telefon 012 278-32-53 . Dostępna również na stronie www.wieliczka.eu .
Cena SWIZ bezpłatna .

Określenie przedmiotu zamówienia :
Transport materiałów drogowych na remont dróg gminnych na terenie miasta i gminy Wieliczka na średnią odległość 30 km w ilości 1800 ton samochodami samowyładowczymi do 10 ton , z których rozładunek odbywać się musi na boki i do tyłu .

Drogowy przewóz towarowy CPV- 60122000-9

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia do 20.12.2006r .

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy :

1. Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. l ustawy PZP tj.
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnie ;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Warunek zostanie spełniony przez złożenie oświadczenia o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu .

2. Wykonali w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim
rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia.

Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie stosownego wykazu z którego
co najmniej jedna usługa spełnia w/wym kryterium

3. wykażą, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają odpowiednie
kwalifikacje do wykonania zamówienia.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami specyfikacji

Wadium - Zamawiający nie pobiera wadium

Kryterium wyboru ofert - cena 100%.

Oferty należy złożyć w Sekretariacie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1. Oferta ma być umieszczona w nieprzeźroczystym opakowaniu z napisem :
„ Transport materiałów drogowych ”

Termin składania ofert upływa dnia 05.09.2006 r do godz.09.50

Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.09.2006 r o godz.10.05 w siedzibie zamawiającego:
Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 – gabinet Burmistrza.

Termin związania ofertą - 30 dni .

Uprawnieni do kontaktu z oferentami :
Teresa Kuchnia , Bogumiła Surówka

Data publikacji: 2006-08-25


Plik do pobrania: SIWZ.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl