Portal Wtorek - 6 grudnia 2022 Dionizji, Leontyny, Mikołaja     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg nieograniczony na "Zakup kruszywa drogowego".Powrót

O G Ł O S Z E N I E
O P R Z E T A R G U N I E O G R A N I C Z O N Y M
wartość zamówienia poniżej 60 000 EURO
Gmina Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 ogłasza przetarg nieograniczony na „ Zakup kruszywa drogowego ” .

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta i Gminy, Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Limanowskiego 32 , pokój 16 telefon 012 278-32-53 . Dostępna również na stronie www.wieliczka.eu .
Cena SWIZ bezpłatna .

Określenie przedmiotu zamówienia :
Zakup kruszywa drogowego
w/g frakcji 0-12,8 w ilości 600 ton
0-31,5 w ilości 600 ton
0-63 w ilości 600 ton
usługa CPV- 14212200-2

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia do 20.12.2006 r .

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy :
1. Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. l ustawy PZP tj.
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Warunek zostanie spełniony przez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
2.Wykonali w ciągu ostatnich3-ch lat co najmniej jedną dostawę odpowiadająca swoim rodzajem i wartością dostawę stanowiącą przedmiot zamówienia.
Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie stosownego wykazu z którego co najmniej jedna dostawa spełnia w/wym kryterium.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami specyfikacji.

Wadium - Zamawiający nie pobiera wadium

Kryterium wyboru ofert - cena 100%.

Oferty należy złożyć w Sekretariacie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1. Oferta ma być umieszczona w nieprzeźroczystym opakowaniu z napisem :
„Zakup kruszywa drogowego „.

Termin składania ofert upływa dnia 05.09.2006 r do godz.10.00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.09.2006 r o godz.10.15 w siedzibie zamawiającego:
Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 – gabinet Burmistrza.

Termin związania ofertą - 30 dni .


Uprawnieni do kontaktu z oferentami :
Teresa Kuchnia , Bogumiła Surówka

Data publikacji: 2006-08-25

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: -
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: -
Cena najdrozszej: -


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „Zakup kruszywa drogowego”

W postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez SLAG RECYCLING Sp. z o.o. ul. Igołomska 28 a 31-983 Kraków

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta jest jedyną ważną ofertą
Plik do pobrania: SIWZ.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl