Portal Piatek - 2 grudnia 2022 Balbiny, Ksawerego, Pauliny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Dostawa oleju opałowego lekkiego typu EKOTERM PLUS na potrzeby Szkół Podstawowych, Gimnazjum, Gminnego Przedszkola oraz budynku zaplecza do obsługi obiektów sportowych w Nawojowej na sezon grzewczy 2006/2007. Powrót


Dotyczy: Przetarg nieograniczony na : dostawę oleju opałowego lekkiego na potrzeby Szkół Podstawowych, Gimnazjum, Gminnego Przedszkola oraz budynku zaplecza do obsługi obiektów sportowych w Nawojowej na sezon grzewczy 2006/2007.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA- Dostawy

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Nawojowa – Wójt Gminy
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
Strona WWW: www.nawojowa.sacz.pl
E-mail: wojt@nawojowa.sacz.pl
Godziny urzędowania: w poniedziałek od godz. 08:00 do 16:00 od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 16:30
RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Administracja samorządowa , Ogólne usługi publiczne

Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających - TAK


CZY ZAMÓWIENIE BYŁO PRZEDMIOTEM OGŁOSZENIA W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH? - TAK
Numer ogłoszenia w spisie BZP 228, poz. 45471 z dnia 01/09/2006

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA : 87292.10 EURO

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

„Dostawa oleju opalowego lekkiego o parametrach spełniających wymagania normy PN-C-96042:2001 dla gatunku L -1 na potrzeby Szkół Podstawowych, Gimnazjum, Gminnego Przedszkola oraz budynku zaplecza do obsługi obiektów sportowych w Nawojowej na sezon grzewczy 2006/2007”.

Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług:
dostawy - kupno
Główne miejsce realizacji dostawy : teren gminy Nawojowa
Ogłoszenie dotyczy-zamówienia publicznego
Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego o parametrach spełniających wymagania normy PN-C-96042:2001 dla gatunku L-1 na potrzeby Szkół Podstawowych, Gimnazjum, Gminnego Przedszkola oraz budynku zaplecza do obsługi obiektów sportowych w Nawojowej na sezon grzewczy 2006/2007 w następujących ilościach:

1. Szkoła Podstawowa w Bączej Kuninie w ilości 16000 litrów w terminach: do 31.12.2006 r. - 6000 litrów; do 15.04.2007 r. - 10000 litrów.

2. Szkoła Podstawowa we Frycowej w ilości 26500 litrów w terminach: do 31.12.2006 r. - 9500 litrów; do 15.04.2007 r. - 17000 litrów.

3. Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Wielkiej w ilości 18000 litrów w terminach: do 31.12.2006 r. - 8000 litrów; do 15.04.2007 r. - 10000 litrów.

4. Szkoła Podstawowa w Homrzyskach w ilości 6000 litrów w terminach: do 31.12.2006 r. - 2000 litrów; do 15.04.2007 r. - 4000 litrów.

5. Publiczne Gimnazjum w Nawojowej w ilości 55000 litrów w terminach: do 31.12.2006 r. - 20000 litrów; do 15.04.2007 r. - 35000 litrów.

6. Gminne Przedszkole Publiczne w Nawojowej w ilości 40000 litrów w terminach: do 31.12.2006 r. - 10000 litrów; do 15.04.2007 r. - 30000 litrów.

7. Budynek zaplecza do obsługi obiektów sportowych w ilości 6 000 litrów na cały sezon grzewczy.


Olej opałowy lekki musi spełniać wymagania normy PN-C-96042:2001 dla gatunku L-1


Łączne zapotrzebowanie na olej opałowy wynosi 167 500 litrów.
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

Główny przedmiot: 23.12.21.00-9 - Olej opałowy.
Dodatkowe przedmioty: 60.12.33.00-9 – Transport paliw

PROCEDURA:przetarg nieograniczony

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:
DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2006 r.
LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5
NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: ARGE Sp.z o.o. ul. Na Dolach 4, 30-704 Kraków, tel. 012 631 61 00, fax: 012 631 61 61, e-mail:biuro@arge.pl

INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJTAŃSZĄ I NAJDROŻSZĄ CENĄ (bez VAT):
Cena wybranej oferty 321 600
Oferta z najniższą ceną 321600
Oferta z najwyższą ceną 328 300
waluta PLN

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ - NIE

DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: 16.10.2006 r.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163) Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu przetargowym wybrał do realizacji zamówienia ofertę nr 1 złożoną przez ARGE Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Na Dołach 4.

Uzasadnienie:
Oferta złożona przez w/w Oferenta, uznana za ważną, otrzymała maksymalna liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium (100 pkt) i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ
Dotyczy: Przetarg nieograniczony na : dostawę oleju opałowego lekkiego na potrzeby Szkół Podstawowych, Gimnazjum, Gminnego Przedszkola oraz budynku zaplecza do obsługi obiektów sportowych w Nawojowej na sezon grzewczy 2006/2007.
W odpowiedzi na pytanie jednego z oferentów, jakie szczegółowe należy podjąć czynności, celem złożenia ważnej oferty w postępowaniu na dostawę oleju opałowego, w przypadku wysłania do Zamawiającego oferty przed otrzymaniem informacji o wprowadzeniu zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zmiany dotyczą treści: formularza ofertowego, oświadczenia i projektu umowy) informujemy, że
1. Oferent może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu składania ofert.
2. Zmiany do oferty należy złożyć/przesłać w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie na adres zamawiającego:
Wójt Gminy Nawojowa
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
Pokój nr 53 – Sekretariat
do dnia 2006-09-18 do godz. 09:00

3. Koperta / opakowanie zawierające zmianę do oferty powinno być zaadresowane do zamawiającego -Wójt Gminy Nawojowa, na adres siedziby Zamawiającego 33-335 Nawojowa 313 i oznakowana następująco ”Przetarg na dostawę oleju opałowego lekkiego na potrzeby Szkół Podstawowych, Gimnazjum, Gminnego Przedszkola na sezon grzewczy 2006/2007 z dopiskiem ZMIANA”.

4. Oferent zobowiązany jest dokładnie określić, czego dotyczą wprowadzone zmiany do oferty w związku z czym Zamawiający uzna pozostałą niezmienioną treść oferty i jej załączniki za obowiązujące.

5. Zmiany do oferty winny być sporządzone na bazie aktualnych załączników do SIWZ udostępnionych przez Zamawiającego.
Wyjaśnienia w sprawie treści specyfikacji WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZW odpowiedzi na otrzymane pismo od jednego z oferentów, czy SIWZ zawierająca parametry oleju opałowego, który jest przedmiotem zamówienia dopuszcza dostawy oleju opałowego lekkiego EKOTERM PLUS „lub równoważnego ”/art. 29, 30 Dz.U.Nr 19, poz. 177 z późn. zm./ wyjaśniamy, iż dotychczasowy zapis SIWZ wymieniał olej EKOTERM PLUS jako przedmiot zamówienia. Z uwagi na to, że w handlu występują inne oleje, których parametry są „równoważne” z wyżej wymienionym olejem opałowym Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w zakresie:
I. Dotychczasowa nazwa zamówienia publicznego zmienia się na: „Dostawa oleju opalowego lekkiego o parametrach spełniających wymagania normy PN-C-96042:2001 dla gatunku L -1 na potrzeby Szkół Podstawowych, Gimnazjum, Gminnego Przedszkola oraz budynku zaplecza do obsługi obiektów sportowych w Nawojowej na sezon grzewczy 2006/2007”.
II. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie:
„Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego o parametrach spełniających wymagania normy PN-C-96042:2001 dla gatunku L-1 na potrzeby Szkół Podstawowych, Gimnazjum, Gminnego Przedszkola oraz budynku zaplecza do obsługi obiektów sportowych w Nawojowej na sezon grzewczy 2006/2007 w następujących ilościach:

1. Szkoła Podstawowa w Bączej Kuninie w ilości 16000 litrów w terminach: do 31.12.2006 r. - 6000 litrów; do 15.04.2007 r. - 10000 litrów.

2. Szkoła Podstawowa we Frycowej w ilości 26500 litrów w terminach: do 31.12.2006 r. - 9500 litrów; do 15.04.2007 r. - 17000 litrów.

3. Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Wielkiej w ilości 18000 litrów w terminach: do 31.12.2006 r. - 8000 litrów; do 15.04.2007 r. - 10000 litrów.

4. Szkoła Podstawowa w Homrzyskach w ilości 6000 litrów w terminach: do 31.12.2006 r. - 2000 litrów; do 15.04.2007 r. - 4000 litrów.

5. Publiczne Gimnazjum w Nawojowej w ilości 55000 litrów w terminach: do 31.12.2006 r. - 20000 litrów; do 15.04.2007 r. - 35000 litrów.

6. Gminne Przedszkole Publiczne w Nawojowej w ilości 40000 litrów w terminach: do 31.12.2006 r. - 10000 litrów; do 15.04.2007 r. - 30000 litrów.

7. Budynek zaplecza do obsługi obiektów sportowych w ilości 6 000 litrów na cały sezon grzewczy.


Łączne zapotrzebowanie na olej opałowy wynosi 167 500 litrów.

Olej opałowy lekki musi spełniać wymagania normy PN-C-96042:2001 dla gatunku L-1

Zamawiający zastrzega, że w przypadku mniejszego zapotrzebowania z przyczyn od niego niezależnych (np. ciepła zima) nie jest zobowiązany wykupić całości zamówienia.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Główny przedmiot: 23.12.21.00-9 - Olej opałowy.
Dodatkowe przedmioty: 60.12.33.00-9 – Transport paliw

III. Zmieniają się terminy:
1. wniesienia wadium z dnia 11.09.2006 r. na dzień 18.11.2006 r.
2. składania ofert z dnia 11.09.2006 r. na dzień 18.11.2006 r. do godz. 09:00
3. otwarcia ofert z dnia 11.09.2006 r. na dzień 18.11.2006 r. do godz. 09:10.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zamianie.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Nazwa zamówienia publicznego:
Dostawa oleju opałowego lekkiego typu EKOTERM PLUS na potrzeby Szkół Podstawowych, Gimnazjum, Gminnego Przedszkola oraz budynku zaplecza do obsługi obiektów sportowych w Nawojowej na sezon grzewczy 2006/2007.

Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

Gmina Nawojowa – Wójt Gminy
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
Strona WWW: www.nawojowa.sacz.pl
E-mail: wojt@nawojowa.sacz.pl
Godziny urzędowania: w poniedziałek od godz. 08:00 do 16:00 od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 16:30

Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony powyżej 60 000 euro
Informacja o uzyskaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można:
- pobrać ze strony internetowej: www.nawojowa.sacz.pl
- odebrać osobiście – w siedzibie Zamawiającego pokój nr 48
- na wniosek wysyłana za zaliczeniem pocztowym.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
dostawą oleju opałowego lekkiego typu EKOTERM PLUS na potrzeby Szkół Podstawowych, Gimnazjum, Gminnego Przedszkola na sezon grzewczy 2006/2007 w następujących ilościach:
1. Szkoła Podstawowa w Bączej Kuninie w ilości 16000 litrów w terminach: do 31.12.2006 r. - 6000 litrów; do 15.04.2007 r. - 10000 litrów.
2. Szkoła Podstawowa we Frycowej w ilości 26500 litrów w terminach: do 31.12.2006 r. - 9500 litrów; do 15.04.2007 r. - 17000 litrów.
3. Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Wielkiej w ilości 18000 litrów w terminach: do 31.12.2006 r. - 8000 litrów; do 15.04.2007 r. - 10000 litrów.
4. Szkoła Podstawowa w Homrzyskach w ilości 6000 litrów w terminach: do 31.12.2006 r. - 2000 litrów; do 15.04.2007 r. - 4000 litrów.
5. Publiczne Gimnazjum w Nawojowej w ilości 55000 litrów w terminach: do 31.12.2006 r. - 20000 litrów; do 15.04.2007 r. - 35000 litrów.
6. Gminne Przedszkole Publiczne w Nawojowej w ilości 40000 litrów w terminach: do 31.12.2006 r. - 10000 litrów; do 15.04.2007 r. - 30000 litrów.
7. Budynek zaplecza do obsługi obiektów sportowych w ilości 6 000 litrów na cały sezon grzewczy.
Olej opałowy lekki musi się charakteryzować następującymi parametrami:
 gęstość w temperaturze 15 st.C nie wyższa niż 0,860 g/ml;
 temperatura zapłonu nie niższa niż 56 st.C;
 lepkość kinetyczna w temperaturze 20 st.C nie większa niż 6,00 mm2/;
 zawartość siarki nie więcej niż 0,10 % m/m;
 pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,3 % m/m;
 zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg;
 wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg;
 temperatura płynięcia nie wyższa niż - 20 st.C.
Łączne zapotrzebowanie na olej opałowy wynosi 167 500 litrów.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:
Główny przedmiot: 23.12.21.00-9 - Olej opałowy.
Dodatkowe przedmioty: 60.12.33.00-9 – Transport paliw

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Termin wykonania zamówienia:
Okres grzewczy 2006/2007 tj. od dnia podpisania umowy do 15 kwietnia 2007 r.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiadają koncesję na obrót paliwami ciekłymi
- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym
b) posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- Wykonawcy muszą wykazać, że wykonali w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 1 zamówienie o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia bedącego przedmiotem niniejszego postępowania.
- dysponują autocysterną dostawczą
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
- nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu
- nie byli karani w zakresie wskazanym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 ustawy Pzp.
- nie byli karani w zakresie wskazanym w art. 24 ust 1 pkt 9 ustawy Pzp. (dot. podmioty zbiorowe).
Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne
Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń zgodnie z formuła "spełnia - nie spełnia".

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz w celu potwierdzenia określonych wymagań w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) oraz, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 Pzp. - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1.
1. Zamawiający żąda w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu następujących dokumentów:
1.1 W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) koncesji, na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym, zwanym dalej „zamówieniem”
b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ;
c) aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
d) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
e) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
1.2 W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, ze dostawy zostały wykonane należycie;
b) wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca;
1.3 W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
2. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;

Wadium 9 000 zł

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena 100 pkt
- oferta najtańsza (ważna) otrzyma maksymalną ilość punktów, dla pozostałych ważnych ofert otrzymane punkty będą ilorazem ceny najtańszej oferty do ceny oferty ocenianej, pomnożonym przez wagę kryterium cena.

miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy Nawojowa
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
Pokój nr 53- sekretariat
do dnia 2006-09-11 do godz. 09:00

miejsce i termin otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy Nawojowa
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
Pokój nr 56
dnia 2006-09-11o godz. 09:10

termin związania ofertą
30 dni – bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje zamiaru ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.Data publikacji: 2006-08-25
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl