Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
wykonanie renowacji urządzeń melioracji wodnych - szczegółowych na terenie Gminy Zembrzyce - etap IIPowrót

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zembrzyce: wykonanie renowacji urządzeń melioracji wodnych - szczegółowych na terenie Gminy Zembrzyce - etap II

Publikacja obowiązkowa.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów: Gmina Zembrzyce, do kontaktów: Przemysław Fidelus, Zambrzyce 540, 34-120 Zembrzyce, woj. małopolskie, tel. 033 8746040, fax 033 8770700, e-mail: gminazembrzyce@poczta.fm.

Ogólny adres internetowy zamawiającego (URL): www.zembrzyce.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.

2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Administracja samorządowa; Budownictwo i obiekty komunalne.

Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających: Nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie renowacji urządzeń melioracji wodnych - szczegółowych na terenie Gminy Zembrzyce - etap II.

1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług: roboty budowlane, wykonanie.

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: Zembrzyce.

1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.

1.4) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie renowacji urządzeń melioracji wodnych - szczegółowych w pasach następujących dróg gminnych:

- \"Do Cmentarza\" - długość remontowanego odcinka 150 m.b., studnia rew. 4 szt., studnie ściekowe z kratą 4 szt., przykanaliki 10 m.b.

- \"Do Wójcinem (Rynek)\" - długość remontowanego odcinka 78,5 m.b., studnia rew. 3 szt., studnie ściekowe z kratą 3 szt., przykanaliki 16 m.b.

- \"Za Kościołem\" - długość remontowanego odcinka 33 m.b., studnia rew. 3 szt., studnie ściekowe z kratą 3 szt., przykanaliki 8 m.b.

- \"Krasińskiego - Gruszeczka\" - długość remontowanego odcinka 180 m.b., studnia rew. 4 szt., studnie ściekowe z kratą 4 szt., przykanaliki 30 m.b.

- \"Kopaczowa\" odc. II - długość remontowanego odcinka 30 m.b., studnia rew. 2 szt., studnie ściekowe z kratą 2 szt., przykanaliki 4 m.b., studnia rew. Fi-800 1 szt.

- \"Pindle\" - długość remontowanego odcinka 100 m.b., studnia rew. 3 szt., studnie ściekowe z kratą 3 szt., przykanaliki 8 m.b.

- \"Za Plebanią\" - długość remontowanego odcinka 60 m.b., studnia rew. 2 szt., studnie ściekowe z kratą 2 szt., przykanaliki 8 m.b.

- \"Do Tokarza\" - długość remontowanego odcinka 80 m.b., studnia rew. 3 szt., studnie ściekowe z kratą 3 szt., przykanaliki 20 m.b.

- \"Do Piły - Fidelusa\" - długość remontowanego odcinka 38 m.b., studnia rew. 2 szt., studnie ściekowe z kratą 2 szt., przykanaliki 16 m.b.

- \"Paderewskiego do Polusia\" - długość remontowanego odcinka 81 m.b., studnia rew. 4 szt., studnie ściekowe z kratą 4 szt., przykanaliki 16 m.b.

- \"Do Czerwińskiego\" - długość remontowanego odcinka 137 m.b., studnia rew. 6 szt., studnie ściekowe z kratą 6 szt., przykanaliki 17 m.b.

- \"Talaga - Gruszeczka\" - długość remontowanego odcinka 107,5 m.b., studnia rew. 5 szt., studnie ściekowe z kratą 5 szt., przykanaliki 16 m.b.

- \"Na Zawsie\" - długość remontowanego odcinka 63 m.b., studnia rew. 3 szt., studnie ściekowe z kratą 3 szt., przykanaliki 10 m.b.

Przewidziano zastosowanie rur PCV o średnicy 315-200 mm oraz studzienki rewizyjnej PCV

1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego: Szczegóły dotyczące oświadczeń i dokumentów niezbędnych w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

1.7) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.21.30.

1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

2) Wielkość lub zakres zamówienia

Całkowita wielkość lub zakres: Całkowita wielkość i zakres zawierają przedmiary robót stanowiące załącznik do SIWZ

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Wymagany; okres w dniach: 45

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium

2) Warunki udziału

Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne

Opis warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca nie jest wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy.

Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę w/w dokumentów wg reguły spełnia - nie spełnia. Wykonawca, który nie spełnia każdego z w/w warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Szczegóły dotyczące oświadczeń i dokumentów niezbędnych w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia

1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

2) Kryteria oceny ofert

2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

3) Informacje administracyjne

3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zembrzyce.pl.

Opłata: Brak.

3.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.09.2006 godzina 11:00.

3.3) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: polski.

3.4) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

3.5) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 12.09.2006, godzina 11:30, budynek Urzędu Gminy w Zembrzycach, Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce, na sali narad.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie.


Data publikacji: 2006-08-21

Data publikacji: 2006-08-21

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: 1
Cena najtanszej: 485.377,65 brutto
Cena najdrozszej: 622.994,44 brutto


"METAL-BUD" Spólka z o.o.
ul. Przemysłowa 8
34-200 Sucha Beskidzka
Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: 1
Cena najtanszej: 485.377,65 zł brutto
Cena najdrozszej: 622.994,44 zł brutto


„METAL-BUD” Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 8, 34 -200 Sucha Beskidzka za cenę netto oferty 397.850,53 zł, plus podatek VAT 22%, za cenę brutto 485.377,65 zł.

Z pośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta ta miała najniższą cenę będącą jedynym kryterium wyboru ofert.
Plik do pobrania: SIWZ.rar
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl