Portal Niedziela - 3 lipca 2022 Anatola, Jacka, Mirosławy      "Śmiech jest dla człowieka tym, czym dla zegarka nakręcanie go". Arthur Schopenhauer
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg nieograniczony na Remont komórki oraz elewacji budynku ul. Seraf 9 w WieliczcePowrót

O G Ł O S Z E N I E
O P R Z E T A R G U N I E O G R A N I C Z O N Y M

Gmina Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 ogłasza przetarg nieograniczony na „Remont komórki oraz elewacji budynku ul. Seraf 9 w Wieliczce”.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta i Gminy, Wydział Budynków i Lokali ul. Limanowskiego 32 ,parter , pokój 5 telefon ( 012) 278-65-23 , 278-63-12 . Dostępna również na stronie www.wieliczka.eu .
Cena SWIZ 5,52 zł .
Opis przedmiotu zamówienia :
Remont komórki oraz elewacji budynku ul. Seraf 9 w Wieliczce ( CPV:45262700-8 ) .
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych .
Zakres robót obejmuje:
skucie odpadającego tynku i odgrzybienie, wykonanie nowych tynków elewacji
naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegły
izolacja przeciwwilgociowa pozioma z papy
wykonanie izolacji stropu
Szczegółowy zakres zadania należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót ,specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Wadium w wysokości : 1 000,00 zł musi być wniesione do dnia 22.08.2006 r do godz.10.00
Termin realizacji : do 30.09.2006 r .
Uprawnieni do kontaktu z oferentami : Grażyna Gumuła , Janusz Lepiarz.
Składanie ofert :
Oferta ma być opakowana w nieprzeźroczystym opakowaniu z napisem :
„ Remont komórki oraz elewacji budynku ul. Seraf 9 w Wieliczce”.
Oferty należy złożyć w Sekretariacie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1.
Termin składania ofert upływa dnia 22.08.2006 r do godz.10:20.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.08.2006 r o godz.10:30 w siedzibie zamawiającego: Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 – gabinet Burmistrza.
Kryterium wyboru ofert - cena 100%.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy :
Spełniają kryteria zawarte w SIWZ.
Spełniają kryteria zawarte w Ustawie Prawo zamówień publicznych.
W postępowaniu mogą brać udział oferenci, którzy spełniają warunki art. 22 ust.1 oraz nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 uPzp, spełnią warunki określone w niniejszej specyfikacji oraz wykonali w okresie ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie - co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym , stanowiącym przedmiot zamówienia- warunek ten zostanie spełniony poprzez złożenie dokumentu zawierającego wykaz tych robót , z których co najmniej jedna odpowiada powyższym warunkom.

Termin związania ofertą - 30 dni .

Wieliczka 07.08.2006 r.

Data publikacji: 2006-08-12

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: -----------
Odrzucono ofert: ------------
Cena najtanszej: -----------
Cena najdrozszej: -----------


Ogłoszenie o wyniki przetargu nieograniczonego

pn. Remont komórki oraz elewacji budynku ul. Seraf 9 w Wieliczce”

W dniu 22.08.2006 r. nie została złożona żadna oferta dotycząca w/w przetargu.


Wieliczka, 22.08.2006 r.
Plik do pobrania: SIWZ.pdf
Plik do pobrania: przedmiar.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl