Portal Piatek - 2 grudnia 2022 Balbiny, Ksawerego, Pauliny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na: Remont Szkoły Podstawowej nr 2 w WieliczcePowrót

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 EURO
na: „Remont Szkoły Podstawowej nr 2 w Wieliczce”

1.Zamawiający: Gmina Wieliczka, 32-020 Wieliczka, ul Powstania Warszawskiego 1
2.Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wieliczka.eu
3.Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wykonaniem remontu ścian zewnętrznych i wewnętrznych, remont stropów, wymiana tynków, reperacja pęknięć i rys na ścianach i stropach, wymiana podłóg, wykonanie elewacji, wymiana obróbek blacharskich, rur spustowych i rynien.

CPV: 45.21.42.10-5; 45.40.00.00-1.

4.Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
5.Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
6.Termin wykonania zamówienia: 24 listopad 2006 r.
7.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków:
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki art.22 ust.1 i nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust.1 i 2 ustawy Pzp
2) spełniają warunki określone w siwz,
3) udzielą 5 letniej gwarancji i rękojmi na wykonanie roboty,
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez
Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymaganych postanowieniami SIWZ przy
zastosowaniu formuły spełnia / nie spełnia

8.Nie wymaga się wadium
9.Kryteria oceny ofert-cena 100%
10.Miejsce i termin składania ofert: do dnia 18.08.2006r. godz. 9°° w Sekretariacie Burmistrza MiG Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego1
Termin otwarcia ofert 18.08.2006 r. godz. 905 w Gabinecie Burmistrza MiG Wieliczka
11.Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert
12.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
13.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
14.Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

Wieliczka, dnia 09.08.2006 r.

Data publikacji: 2006-08-12

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: ----
Cena najdrozszej: -----


OGŁOSZENIE O WYNIKU
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

pn. " Remont budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wieliczce "W dniu 18.08.2006r. została wybrana oferty nr 2 złożona przez: Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne "ELKA" Sp. z o.o.
30-685 Kraków, ul.Cechowa 100C na kwotę 216 973,20 zł

W przetargu zostały złożone 2 oferty, obie spełniały warunki określone w SIWZ, wybrana oferta została złożona z najniższą ceną-jedynym kryterium była cena.
Wieliczka, dn. 18.08.2006r.
Plik do pobrania: SIWZ.pdf
Plik do pobrania: karta_tutylowa_oferty.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl