Portal Niedziela - 27 listopada 2022 Franciszka, Kseni, Maksymiliana      "Kochać to trwać w wierności i oddaniu". William Szekspir
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg na wykonanie kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Jutrzenki i ul. Jaworowej w ZaborzuPowrót

Wyniki przetargu:

Wygrywajacy: Zakład Budownictwa i Inżynierii Wodnej WOD-KAN-BUD
ul. Kółkowa 9
32-615 Grojec
Powiat oświęcimski
Wojewodztwo małopolskie
Cena oferty: 179 412.41 zł (brutto) w tym VAT

_____________________________________________

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

WÓJT GMINY, 32-600 OŚWIĘCIM, ZAMKOWA 12 , woj. MAŁOPOLSKIE, pow. OŚWIĘCIMSKI, tel. 33 844-18-66, fax. 33 844-15-68, www.oswiecim-gmina.pl, gmina@oswiecim-gmina.pl, REGON: P000540469, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Jutrzenki i ul. Jaworowej w Zaborzu.

Wspólny Słownik Zamówień: 45.23.31.30-8

Termin wykonania zamówienia: I etap - 30.11.2006r., II etap 30.09.2007

Termin związania ofertą: 30 dni

Wadium: 1.700,00 (słownie: jeden tysiąc siedemset złoych 00/100)

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena (koszt) - 100 %

Opis zakresu robót do wykonania:

Wykonanie kolektorów kanalizacji deszczowej z rur PCV pełnych Ø 200mm o łącznej długości 275,5 m wraz z zaprojektowanymi obiektami na sieci w ulicach : Sosnowa (kolektor K), Jałowcowa (kolektor J), Cisowa (kolektor I) w sołectwie Zaborze.


Uprawniony do kontaktów z wykonawcami jest:
w zakresie procedularyny i merytorycznym:

Pani inspektor GRAŻYNA KOLASA, e-mail: g.kolasa@oswiecim-gmina.pl ,
tel.: 33 (prefix) 844-95-51
fax. 33 (prefix) 844-95-10

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 21.

Termin składania ofert upływa dnia 2006-08-23 o godzinie 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 2006-08-23 o godzinie 10:15 w siedzibie zamawiającego, lok. 30 - sala sesyjna.


Zamawiający nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejsze z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 Nr 19, poz. 177), spełniających warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wójt Gminy
/-/ Andrzej Bibrzycki


Specyfikację Istotnych Warunków zamówienia można pobrać w siedzibie Zamawiającego, II piętro, pokój 21 lub klikając na poniższe załączniki:
Plik do pobrania: SIWZ.pdf
Plik do pobrania: Oświadczenie - Załącznik Nr 1.pdf
Plik do pobrania: Oświadczenie - Załącznik Nr 2.pdf
Plik do pobrania: Oświadczenie - Załącznik Nr 3.pdf
Plik do pobrania: Wzór Forumularza Oferty.pdf
Plik do pobrania: Wzór projektu umowy.pdf
Plik do pobrania: Specyfikacja techniczna.pdf
Plik do pobrania: Przedmiar robót.pdf
Plik do pobrania: Projekt wykonawczy 2001 - 1a.pdf
Plik do pobrania: Projekt wykonawczy 2001 - 1b.pdf
Plik do pobrania: Projekt wykonawczy 2001 - 2.pdf
Plik do pobrania: Projekt wykonawczy 2001 - 3.pdf
Plik do pobrania: Projekt wykonawczy 2001 - 4.pdf
Plik do pobrania: Projekt wykonawczy 2001 -5.pdf
Plik do pobrania: Projekt wykonawczy 2001 - 6.pdf
Plik do pobrania: Projekt wykonawczy 2001 - 7.pdf
Plik do pobrania: Projekt wykonawczy 2001 - 8.pdf
Plik do pobrania: Projekt wykonawczy 2001 - 9.pdf


Plik do pobrania: Projekt wykonawczy 2001 - 10.pdf
Plik do pobrania: Projekt wykonawczy 2001 - 11.pdf
Plik do pobrania: Projekt wykonawczy 2001 - 12.pdf
Plik do pobrania: Projekt wykonawczy 2001 - 13.pdf
Plik do pobrania: Projekt wykonawczy 2001 - 14.pdf
Plik do pobrania: Projekt wykonawczy 2001 - 15.pdf
Plik do pobrania: Projekt wykonawczy 2001 - 16.pdf
Plik do pobrania: Projekt wykonawczy 2001 - 17.pdf
Plik do pobrania: Projekt wykonawczy 2003 - 1.pdf
Plik do pobrania: Projekt wykonawczy 2003 - 2.pdf
Plik do pobrania: Projekt wykonawczy 2003 - 3.pdf
Plik do pobrania: Projekt wykonawczy 2003 - 4.pdf
Plik do pobrania: Projekt wykonawczy 2003 - 5.pdf
Plik do pobrania: Projekt wykonawczy 2003 - 6.pdf
Plik do pobrania: Projekt wykonawczy 2003 - 7.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl